گزارش به اداره امور مالیاتی

ارسال اسناد وکالت (بلاعزل ) به دارایی

Posted on

تبصره۳ ماده 187 قانون مالیات های مستقیم دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، […]

گزارش به ثبت

صورت حساب درآمدها و مصرف اوراق بهادار

Posted on

صورت حساب درآمدها و مصرف اوراق بهادار بند 100 – سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی مكلفند همه ماهه صورتحساب درآمد ماهیانه دفترخانه خود را در مركز تحویل اداره كل امور مالی سازمان ثبت و در شهرستانها تحویل حسابدای ثبت مربوطه نمایند. صورتحساب باید حاوی انواع درآمد(حق الثبت و سایر درآمدهای وصولی) و شماره مشخصات […]