گزارش به اداره امور مالیاتی

ارسال اسناد وکالت (بلاعزل ) به دارایی

Posted on

تبصره۳ ماده 187 قانون مالیات های مستقیم دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، […]