گزارش به ثبت

صورت حساب درآمدها و مصرف اوراق بهادار

Posted on

صورت حساب درآمدها و مصرف اوراق بهادار بند 100 – سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی مكلفند همه ماهه صورتحساب درآمد ماهیانه دفترخانه خود را در مركز تحویل اداره كل امور مالی سازمان ثبت و در شهرستانها تحویل حسابدای ثبت مربوطه نمایند. صورتحساب باید حاوی انواع درآمد(حق الثبت و سایر درآمدهای وصولی) و شماره مشخصات […]