تشکیلات اداری

فك تضمین ملكی سردفتران در قبال پرداخت وجه سند

Posted on

فك تضمین ملكی سردفتران در قبال پرداخت وجه سند بند 10- در مواردیكه برخی از سردفتران و دفتریاران برای فك رهن از ملكی كه آن را در قبال وجه تضمینی سردفتری و دفریاری خود در ادارات ثبت بوثیقه گذارده اند چنانچه معادل وجه تضینی را نقداً بصندوق ثبت تودیع نمایند با توجه به بند پنجم […]

تشکیلات اداری

تبدیل و یا تعویض وثیقه سر دفتر و دفتریار

Posted on

تبدیل و یا تعویض وثیقه سر دفتر و دفتریار بند 9- نظر به اینكه سردفتران و دفتریاران قبل از تصویب آئین نامه دفاتر اسناد رسمی تضمین سر دفتری و یا دفتر یاری معرفی نموده و اكنون جهت تبدیل و یا تعویض آن تقاضای تبدیل یا ایداع وثیقه دیگری می نمایند، لازم است به كلیه واحدهای […]

تشکیلات اداری

تنظیم نامه بانكی سردفتران و دفتریاران

Posted on

تنظیم نامه بانكی سردفتران و دفتریاران بند8 – اغلب مشاهده می شود كه مدت اعتبار تضمین نامه های بانكی محدود به سازمان معین گردیده است كه پس از انقضای موعد تعیین شده از درجه اعتبار ساقط و در نتیجه ممكن است بعضی از سردفتران و دفتر یاران بدون داشتن تضمین ابواب جمعی مشغول كار باشند […]

تشکیلات اداری

تضمین سردفتران و دفتریاران

Posted on

بند 7 – اسناد ضمانتنامه سردفتران و دفتریاران را به طور مطلق تعیین و اعتبار آن را محدود بمدت معین نكرده موكول به فسخ سند وسیله مرجع صالح بنمائید نحویكه مادام حساب دوره عمل سر دفتر رسیدگی و تصویه نشده ضمانت قابل استفاده باشد و شامل موارد انتقال و كفالت و غیره نیز بشود و […]

تشکیلات اداری

نحوه اخذ تضمین از سردفتران و دفتریاران

Posted on

بند6- بمنظور رعایت ماده 17 قانون دفاتر اسناد رسمی و مواد 9 و 10 آئین نامه های همان قانون لازم است . سردفتران و دفتریاران وثیقه ملكی مفروز با وجه نقد و با ضمانت بالنكی به میزان مقرر در بند 2 ماده یك آئین نامه را معرفی نمایند . در صورت معرفی ضامن از طرف […]

تشکیلات اداری

نحوه انتخاب محل دفتر خانه

Posted on

حذف شده طبق جز (ب) تعیین محل دفترخانه اعم از تاسیس و انتقال با توجه به ماده قانون دفاتر اسناد رسمی مصوبه سال 1354 و بند یك ماده 30 آئین نامه همان قانون بعمل خواهد آمد و از نظر حسن جریان امور دفاتر مزبور لازم است حد المقدور سعی شود فاصله دفاتر اسناد رسمی و […]

تشکیلات اداری

مهر و تابلو و آدرس دفاتر اسناد رسمی

Posted on

بند ۲ – (الف) مهر و تابلو و دفاتر اسنادرسمی باید طبق نمونه مصوبه سازمان ثبت باشد سردفتران حق دخل و تصرف در آنرا را ندارند و در كلیه اوراق رسمی هر دفترخانه نشانی كامل دفترخانه و نام و نام خانوادگی سردفتر باید قید گردد . اصلاحی فرازدو مجموعه بخشنامه ها تا آخر سال ۴۹ […]

تشکیلات اداری

تشكیل دفتر خانه

Posted on

بند1- پس از صدور ابلاغ سر دفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق باید سر دفتر دفترخانه را حداكثر ظرف سه ماه تشكیل و شخص منتصب رسماٌ اشتغال به سمت خود پیدا كند والا در مورد دفاتر اسناد رسمی طبق ماده 7 ابلاغ سردفتر كان لم یكن خواهد بود در صورتی كه سر دفتران ازدواج […]