اجرائیه

دستورالعمل و روش عملی صدور اجرائیه و عملیات اجرائی

Posted on

درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل بعمل می آید : الف – دفترخانه اسناد رسمی و دفتر رسمی ازدواج و طلاق در موارد زیر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مراجع صدور اجرائیه می باشند : ۱- در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت […]

سایر قوانین مرتبط

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب ۱۹۶۱ میلادی برابر با ۱۳۴۰ هجری شمسی (مصوب ۲۹/۱/۱۳۹۱)

Posted on

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه، مورخ ۵ اکتبر ۱۹۶۱میلادی (برابر با ۱۳/۷/۱۳۴۰هجری شمسی) مشتمل بر پانزده ماده و یک پیوست (به شرح پیوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید. تبصره۱ـ اسناد دولتی تصدیق شده […]