فهرست بستن

اثبات رشد

اثبات رشد

وحدت رویه ردیف: 62/37

رأی شماره 30-3/10/1364

بسمه تعالی

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی كشور

ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دیماه 1361 كه علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانشته به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است بعبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی كه از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!