فهرست بستن

محاسبه قدرالسهم و سهم بندی سامانه – استان قم –

محسابه قدرالسهم و موارد لازم :

 

پیش گفتار :

1- عرصه فاقد اعیان ششدانگ

2- عرصه فاقد اعیان مشاعی

3- عرصه و اعیان ششدانگ (خانه)

4- خانه احداثی در عرصه مشاعی

5- آپارتمان

 

پیش گفتار :

قبل از شروع لازم به توضیح است برای محاسبه مالیات از هر ملک چند مورد لازم است تا سامانه بتواند مالیات را به طور صحیح محاسبه نماید :

1- اعیانی مفید :

 • در ساختمان و خانه به کل اعیانی احداثی می گویند.

 • در آپارتمان به مساحت آپارتمان مطابق سند میگویند .

2- اعیانی مورد معامله :

 • در ساختمان و خانه به کل اعیانی احداثی می گویند .                                            یعنی : متراژ مفید

 • در آپارتمان ها به مساحت آپارتمان + (نصف مساحت انباری + نصف مساحت پارکینگ)  یعنی : متراژ مفید ( نصف پارکینگ و انباری همان آپارتمان)

3 – متراژ نهایی اعیانی ملک :

 • در ساختمان و خانه به کل اعیانی احداثی می گویند .                                            یعنی : متراژ مفید

 • در آپارتمان ها به مساحت کل آپارتمان + (نصف مساحت انباری ها + نصف مساحت پارکینگ ها)

4- عرصه :

 • در ساختمان و خانه و آپارتمان به کل عرصه ای که در آن خانه/آپارتمان در آن احداث شده است.

1- عرصه فاقد اعیان ششدانگ

در این حالت فیلد ها را به صورت زیر تکمیل می نماییم:

مساحت مفید اعیانی = 0

مساحت عرصه = عرصه کل

متراژ نهایی اعیانی ملک = 0

سهم مالکیت مالک = 6  (یا هر سهم مالکیتی که دارد .)

سهم کل : 6

سهم مورد انتقال : 6 (یا هر مقدار سهمی که قصد انتقال دارد .)

2- عرصه فاقد اعیان مشاعی

در این حالت شما می توانید به دو روش اقدام نمایید :

روش اول:

مساحت مفید اعیانی = 0

مساحت عرصه = عرصه کل

متراژ نهایی اعیانی ملک = 0

سهم مالکیت مالک = سهم مالکیت طبق سند

سهم کل : 6

سهم مورد انتقال :  هر مقدار سهمی که قصد انتقال دارد .

روش دوم :

مساحت مفید اعیانی = 0

مساحت عرصه = عرصه مورد معامله

متراژ نهایی اعیانی ملک = 0

سهم مالکیت مالک = 6

سهم کل : 6

سهم مورد انتقال :  هر مقدار سهمی که قصد انتقال دارد .

مثال :

روش اول:

مساحت مفید اعیانی = 0

مساحت عرصه = 775340

متراژ نهایی اعیانی ملک = 0

سهم مالکیت مالک = 100

سهم کل : 775340 ( کل سهم باید برابر مساحت کل باشد.)

سهم مورد انتقال :  هر مقدار سهمی که قصد انتقال دارد . (قطعا مساوی یا کوچکتر از 100 -سهم مالکیت – خواهد بود .)

روش دوم :

مساحت مفید اعیانی = 0

مساحت عرصه = 100

متراژ نهایی اعیانی ملک = 0

سهم مالکیت مالک = 6

سهم کل : 6

سهم مورد انتقال :  هر مقدار سهمی که قصد انتقال دارد .  (قطعا مساوی یا کوچکتر از 6  -سهم مالکیت – خواهد بود .)

3- عرصه و اعیان ششدانگ (خانه)

در این حالت فیلد ها را به صورت زیر تکمیل می نماییم:

مساحت مفید اعیانی = اعیانی کل ساختمان

مساحت عرصه = عرصه کل ساختمان

متراژ نهایی اعیانی ملک = اعیانی کل ساحتمان (که با مساحت مفید برابر است)

سهم مالکیت مالک = 6  (یا هر سهم مالکیتی که دارد .)

سهم کل : 6

سهم مورد انتقال : 6 (یا هر مقدار سهمی که قصد انتقال دارد .)

مثال :

مساحت مفید اعیانی = 293

مساحت عرصه = 202.8

متراژ نهایی اعیانی ملک = 293

سهم مالکیت مالک =    1.8335  یا  73.34

سهم کل : 6   یا   240

سهم مورد انتقال :  کمتر یا مساوی 1.8335   یا   کمتر مساوی 73.34

4- خانه احداثی در عرصه مشاعی

در این حالت فیلد ها را به صورت زیر تکمیل می نماییم:

مساحت مفید اعیانی = اعیانی کل ساختمان

مساحت عرصه = فقط مقدار عرصه ای که ساختمان در آن احداث شده است. ( نه عرصه کل طبق سند )

متراژ نهایی اعیانی ملک = اعیانی کل ساحتمان (که با مساحت مفید برابر است)

سهم مالکیت مالک = 6  (یا هر سهم مالکیتی که دارد .)

سهم کل : 6

سهم مورد انتقال : 6 (یا هر مقدار سهمی که قصد انتقال دارد .)

مثال :

در این حالت فیلد ها را به صورت زیر تکمیل می نماییم:

مساحت مفید اعیانی = 100

مساحت عرصه = 76.5

متراژ نهایی اعیانی ملک = 100

سهم مالکیت مالک = 6  (یا هر سهم مالکیتی که دارد .)

سهم کل : 6

سهم مورد انتقال : 6 (یا هر مقدار سهمی که قصد انتقال دارد .)

5- آپارتمان

روش اول: – میزان قدرالسهم از عرصه نداریم –

مساحت مفید اعیانی = طبق سند

مساحت عرصه = عرصه کل که آپارتمان در آن واقع است .

متراژ نهایی اعیانی ملک = اعیانی کل آپارتمان ها + نصف پارکینگ ها + نصف انباری ها

سهم مالکیت مالک = سهم مالکیت طبق سند

سهم کل : 6

سهم مورد انتقال :  هر مقدار سهمی که قصد انتقال دارد .

روش دوم : – میزان قدرالسهم از عرصه را داریم –

مساحت مفید اعیانی = طبق سند

مساحت عرصه = مقدار قدرالسهم آپارتمان مورد معامله

متراژ نهایی اعیانی ملک = مساحت آپارتمان مورد معامله + (نصف پارکینگ و نصف انباری مورد معامله)

سهم مالکیت مالک = سهم مالکیت طبق سند

سهم کل : 6

سهم مورد انتقال :  هر مقدار سهمی که قصد انتقال دارد .

مثال:

روش اول: – میزان قدرالسهم از عرصه نداریم –

مساحت مفید اعیانی = 108.75

مساحت عرصه =1107.5

متراژ نهایی اعیانی ملک = 3091  ( استخراج شده از روی صورتمجلس تفکیکی)

سهم مالکیت مالک = 2

سهم کل : 6

سهم مورد انتقال :  هر مقدار سهمی که قصد انتقال دارد . ( کوچکتر یا مساوی 2)

روش دوم : – میزان قدرالسهم از عرصه را داریم –

مساحت مفید اعیانی = 108.75

مساحت عرصه = 44.8

متراژ نهایی اعیانی ملک = 125 ( مساحت آپارتمان و نصف انباری و پارکینگ آپارتمان مورد معامله)

سهم مالکیت مالک = 2

سهم کل : 6

سهم مورد انتقال :  هر مقدار سهمی که قصد انتقال دارد .( کوچکتر یا مساوی 2)

2 Comments

 1. سعید

  با سلام و تشکر از آموزش کامل شما
  ایا در متراژ نهایی اعیانی ملک در حساب کردن مساحت آپارتمانها ما تنها مساحت اعیانی آپارتمانها را حساب میکنیم یا بالکن و راه پله و امثالهم هم جز مساحت کل اعیان اپارتمانها حساب می شود ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *