فهرست بستن

دسته: قطعی منقول – سایر اموال منقول

عوارض انتقال خودرو مختص اسناد قطعي است نه وكالت ( منتفي گرديده )

ردیف ۱ -درخصوص اين سؤال كه (آيابراي تنظيموكالت فروش اتومبيل بايدعوارض انتقال به شهرداري پرداخت گردد؟) به اين نحواعلام نظر شد: ((با توجه به نامه…

error: Content is protected !!