فهرست بستن

دسته: تقسیم نامه با صورتمجلس تفکیکی

عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم نامه های تنظیمی

شماره: ۲۰۰/۹۵/۴۴ تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ بخشنامه کد: ۴۴ ۹۵ ۱۸۷,۱۱۹,۶۳,۵۹ م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع عدم شمول…

وحدت رویه ( استعلام اسنادی که عین منتقل نمیشود + اسناد تقسیم نامه و وقف استعلامات لازم است؟ + استعلام اراضی خازج از محدوده + استعلام از مدیر ساختمان در آپارتمان ها + فسخ تعهد دانشجویی )

و ر 43 در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت…

مطلب (وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع و تقسیم آن + تقاضای تقسیم قبل فک رهن + تقسیم ملک و بازداشت سهم احدی)

چکیده: هر یک از شرکا به نسبت سهم مشاع خود، می‌تواند سهم خود را به‌عنوان وثیقه نزد شخص ثالثی قرار دهد لیکن برای به تصرف…