فهرست بستن

اجاره

نکات اجاره :

بر اساس بخشنامه های موجود موارد لازم توجه در تنظیم سند اجاره بشرح ذیل است:

1- درج حساب بانکی موجر : ( بر اساس بند 44 مجموعه بخشنامه های ثبتی)

 

ساختمان (آپارتمان و .... )مسکونی :

۱- استعلام ثبت :در صورتی که مدت اجاره بیش از سه سال شمسی باشد.  ( ماده ۲۶ قانون ثبت ، بخشنامه شماره ۹۳/۱۶۵۸۲ سازمان ثبت اسناد)

۲- استعلام دارایی : در خصوص تنظیم اجاره نامه بدون نیاز به اخذ استعلام دارایی ، رای وحدت رویه صادر گردیده که هنوز به تایید سازمان نرسیده ( تا قبل از سال 95 طبق ماده 9 آیین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد تصریح به عدم نیاز دریافت استعلام دارایی وجود داشت که بعد از سال 95 نظر اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران )

** بنا به نظریه مشورتی بعضی  کانون های استان ها ،استعلام دارایی لازم نیست . ( کلیک کنید )

 

 

اماکن تجاری و محل کسب

۱- استعلام ثبت :در صورتی که مدت اجاره بیش از سه سال شمسی باشد.  ( ماده ۲۶ قانون ثبت ، بخشنامه شماره ۹۳/۱۶۵۸۲ سازمان ثبت اسناد)

۲- استعلام دارایی :در خصوص تنظیم اجاره نامه بدون نیاز به اخذ استعلام دارایی ، رای وحدت رویه صادر گردیده که هنوز به تایید سازمان نرسیده ( تا قبل از سال 95 طبق ماده 9 آیین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد تصریح به عدم نیاز دریافت استعلام دارایی وجود داشت که بعد از سال 95 نظر اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران )

**** بنا به نظریه مشورتی بعضی  کانون های استان ها ،استعلام دارایی لازم نیست . ( کلیک کنید )

3- استعلام تامین اجتماعی : ( طبق ماده 37 قانون تامین اجتماعی فقط در زمان انتقال عین و منافع لازم خواهد بود  و این استعلام بستگی به مدت اجاره ندارد.)

4- استعلام از واحد صنفی : (لازم بودن این استعلام با توجه به  بخشنامه بند 48  معین خواهد شد)  - که طبق ماده 8 قانون  تسهیل نسخ شده است.

5- استعلام از وزارت فرهنگ و  ارشاد برای چاپخانه ها: ( طبق بند 48 مجموعه بخشنامه های ثبتی ) - که احیانا

 

 

 

error: Content is protected !!