فهرست بستن

انتقال قطعی غیر منقول (ملک)

استعلام های لازم برای انتقال ملک :

 

خانه :
۱- اصل سند مالکیت
۲- استعلام ثبت : ( ماده ۱ قانون تسهیل ، ماده یک آیین نامه قانون تسهیل )
۳- استعلام دارایی : ( بند ۱۱۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی ،ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ )
۴- استعلام شهرداری ( پایان کار یا گواهی عدم خلاف) : ( ردیف ۱۰۴ بخشنامه های ثبتی ، بند الف ماده۱ قانون تسهیل ) و ( تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری)

آپارتمان:
۱- اصل سند مالکیت
۲- استعلام ثبت : ( ماده ۱ قانون تسهیل ، ماده یک آیین نامه قانون تسهیل )
۳- استعلام دارایی : ( بند ۱۱۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی ،ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ )
۴- استعلام شهرداری( پایان کار یا گواهی عدم خلاف) : ( ردیف ۱۰۴ بخشنامه های ثبتی ، بند الف ماده۱ قانون تسهیل ) و ( تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری)
۵- صورت مجلس تفکیکی :
۶- استعلام از مدیر ساختمان : ( جوابیه اختصاصی اداره کل امور اسناد به دفتر ۳۳۳ تهران ، ماده ۱۲ قانون تملک آپارتمان ها )

ملک تجاری :

۱- اصل سند مالکیت
۲- استعلام ثبت : ( ماده ۱ قانون تسهیل ، ماده یک آیین نامه قانون تسهیل )
۳- استعلام دارایی : ( بند ۱۱۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی ،ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ )
۴- استعلام شهرداری ( پایان کار یا گواهی عدم خلاف) : ( ردیف ۱۰۴ بخشنامه های ثبتی ، بند الف ماده۱ قانون تسهیل ) و ( تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری )
۵- استعلام از تامین اجتماعی : ( ماده ۳۷ قانون قانون تامین اجتماعی)

زمین داخل شهر:
۱- اصل سند مالکیت
۲- استعلام دارایی: ( بند ۱۱۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی ،ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ )
۳- استعلام شهرداری لازم نیست : ( تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بشرح بند الف ماده ۱ قانون تسهیل)

باغ :
۱- اصل سند
۲- استعلام ثبت : ( ماده ۱ قانون تسهیل ، ماده یک آیین نامه قانون تسهیل )
۳- استعلام دارایی : ( بند ۱۱۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی ،ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ )

زمین خارج از محدوده شهری :
۱- اصل سند مالکیت
۲- استعلام دارایی : ( بند ۱۱۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی ،ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ )
۳-استعلام مسکن و شهرسازی (تبصره ماده چهار آیین نامه قانون تسهیل ) و ( رای وحدت رویه شماره 61/2897 کانون سردفتران و دفتریاران مرکز )
۴- استعلام از جهاد کشاورزی (ماده چهار آیین نامه قانون تسهیل )

** در مورد ۳ و ۴ در صورت داشتن سابقه احتیاجی به این امر نیست . (ماده چهار آیین نامه قانون تسهیل )

زمین زراعی :
۱- اصل سند مالکیت
۲- استعلام ثبت : ( ماده ۱ قانون تسهیل ، ماده یک آیین نامه قانون تسهیل )
۳-استعلام دارایی ( بند ۱۱۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی ،ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ )
۴- استعلام از جهاد کشاورزی (ماده چهار آیین نامه قانون تسهیل )

چاه :

1- استعلام از وزارت نیرو ( اداره کل آب و فاصلاب منطقه)

در مورد اتقال چاه این مطلب را بخوانید

انتقال منافع :

1-

انتقال شهرک های صنعتی : 

1- استعلامم از شرکت شهرک های صنعتی استان