فهرست بستن

نحوه انتقال علامت تجاری ثبت شده

نحوه انتقال علامت تجاری ثبت شده در اداره کل مالکیت صنعنی و دفاتر اسناد رسمی

جهت انتقال علامت تجاری ثبت شده احتیاج به تنظیم سند رسمی صلح در دفاتر اسناد رسمی می باشد که در آن علامت مربوطه به شخص دیگر واگذار میگردد و در سند صلح مذکور اسم علامت تجاری و شماره ثبت آن و نام صاحب علامت و نام منتقل الیه قید می گردد.
طبق این بخشنامه استعلام فقط از مرجع صدور" اداره کل مالکیت صنعتی" نیاز است.
می بایست با مدارک زیر به اداره ثبت علامت تجاری مراجعه تا انتقال مربوطه ثبت گردیده و در روزنامه رسمی آگهی گردد که در غیر اینصورت انتقال علامت مذکور صورت نمی پذیرد.

مدارک شامل :
۱- سند صلح علامت تجاری تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی
۲- اصل گواهی ثبت علامت تجاری
۳- مدارک شناسایی منتقل الیه
۴- فرم مخصوص ثبت انتقال علامت تجاری
۵- پرداخت هزینه انتقال و تاییدیه حسابداری

در صورتی که علامت به طریق قانونی مورد انتقال قرار گیرد در اظهار نامه مربوط به تغییر نام صاحب علام نکات ذیل صریحا باید قید شود:
۱- شماره ثبت علامت در ایران
۲- نام و اقامتگاه و تابعیت مالک جدید
۳- نام و نشانی نماینده قانونی مالک در ایران
۴- مدارک قانونی انتقال (سند انتقال) و وکالت نامه ( در صورتی که وکیل ، متکفل امر انتقال می باشد ) و تصدیق ثبت علامت در ایران باید ضمیمه اضهار نامه شود.

مورد اول : تصدیق ثبت یعد از بررسی و ظهر نویسی بنام مالک جدید به صاحب آن مسترد خواهد شد .

مورد دوم : در صورتی که انتقال در خارجه به ثبت رسیده باشد رونوشت مصدق (تایید شده) مستخرجه ثبت اداره ثبت علاسم خارجی کافی خواهد بود .

به نقل از وبلاگ دایره المعارف دفاتر اسناد رسمی - آقای مهدی نیکزاد