فهرست بستن

دسته: اقاله

نحوه تنظیم اقاله نامه در دفاتر اسناد رسمی ( سند دفتر خانه مربوط و دفترخانه دیگر)

ردیف ۶۴ – نحوه تنظیم اقاله نامه در دفاتر اسناد رسمی چنانچه اقاله در دفترخانه تنظیم كننده سند معامله صورت پذیرد مراتب اقاله با توجه…