فهرست بستن

دسته: قطعی غیر منقول

وحدت رویه ( صورت وضعیت صادره از اداره ثبت در حکم استعلام است ؟ + مالیات نقل و انتقال در صورت انتقال قطعی به نام شخص وکیل)

بخشنامه شماره 55 – و – ر در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در…

error: Content is protected !!