فهرست بستن

دسته: آراء و تخلفات انتظامی

فصل چهارم- تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران – قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354

فصل چهارم- تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران ماده 32- رسیدگی مقدماتی كه شكایات و گزارش های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در…