فهرست بستن

دسته: اسناد مربوط به ورثه

فرم های جدید استشهادیه انحصار ورثه (اصلاح شده طبق قانون جدید و گواهی امضای الکترونیک)

با توجه به اینکه فرمهای گواهی امضاء مربوط به استهشادیه انحصار وراثت که تا کنون مورد استفاده همکاران قرار می گرفته دارای اشکالات متعددی بود،…

error: Content is protected !!