فهرست بستن

دسته: تعویض سند مالکیت

ارسال اسناد مالکیت دفترچه ایی پس ازمعاملات قطعی ازدفاتراسنادرسمی جهت تعویض باسند مالکیت تک برگی

کد۹۲۶_نظربه اینکه عملیات صدورسند مالکیت جدید تک برگ با استفاده ازبانک جامع املاک درواحدهای ثبتی اجرایی گردیده ،لذاتمامی واحدهای مذکور بایستی با برنامه ریزی وتلاش…

error: Content is protected !!