فهرست بستن

دسته: تنظیم اسناد محجور (صغیر و ..)

عدم نیاز به كسب اجازه از رئیس دادگستری در مواردی كه حكم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغیر (محكوم علیه) صادر شود

عدم نیاز به كسب اجازه از رئیس دادگستری در مواردی كه حكم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغیر (محكوم علیه) صادر شود…

الغاء مقررات مخالفبا قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت و رعایت قانون حق حضانت

الغاء مقررات مخالفبا قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت و رعایت قانون حق حضانت بند92- چون بموجب ماده واحده مصوب 15/7/1358 كلیه مقررات مخالف…

error: Content is protected !!