فهرست بستن

دسته: گواهی امضا

فرم های جدید استشهادیه انحصار ورثه (اصلاح شده طبق قانون جدید و گواهی امضای الکترونیک)

با توجه به اینکه فرمهای گواهی امضاء مربوط به استهشادیه انحصار وراثت که تا کنون مورد استفاده همکاران قرار می گرفته دارای اشکالات متعددی بود،…

دادن گواهی امضا یا اثرانگشت دفاتر اسناد رسمی به‌ مراجعان دیوان عدالت اداری‌

دادن گواهی امضا یا اثرانگشت توسط دادگاهها، دادسراها و دفاتر اسناد رسمی به‌ مراجعان دیوان عدالت اداری‌ بخشنامه به کلیه دادگاهها ودادسراهای سراسر کشور پیرو…

error: Content is protected !!