فهرست بستن

دسته: قوانین دفاتر

قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفترداران و دفترياران + آئین نامه مربوط

قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفترداران و دفترياران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد…

قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفترداران و دفترياران مصوب ۱۳۷۱ + آئین نامه مربوط

قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفترداران و دفترياران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ ماده ۱ – بند ۷ ماده ۶۶ قانون دفاتر…

error: Content is protected !!