فهرست بستن

دسته: مالیات بر درآمد

كسر وجوه پرداختی به دفتریاران و كاركنان دفاتر از حق التحریر در موارد تشخیص علی الرأس مالیاتی

كسر وجوه پرداختی به دفتریاران و كاركنان دفاتر از حق التحریر در موارد تشخیص علی الرأس مالیاتی در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق…

error: Content is protected !!