فهرست بستن

آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران 1400

آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۸۳/۱۰۰۰ مورخ ۱۰/۱/۱۴۰۰ رییس قوه قضاییه) – چاپ  روزنامه رسمی 1400/01/16 در…