فهرست بستن

صدور اجرائیه

مراحل صدور اجراییه در سیستم ثبت آنی :

۱- ابتدا در قسمت سایر خدمات ثبتی گزینه اجرائیه را انتخاب کرده و وارد مراحل تنظیم شوید .

۲- در قسمت متقاضی فقط مشخصات شخص حقیقی یا حقوقی تقاضا کننده اجرائیه قید شود .

۳- در فیلد دوم (سایر اطلاعات ) مشخصات سند وابسته که نسبت به آن اجراییه صادر میشود قید شود و تعداد اوراق اجرایی را باید تعداد مورد لزوم ضربدر تعداد صفحات وارد کنید . مثلا اگر ۶ نسخه اجراییه صادر شود و هر نسخه ۵ صفحه باشد در این قسمت عدد ۳۰ وارد میشود ( ۳۰ =۶*۵) البته با خواندن توضیح آخر مطلب این عدد قید شود
مستند:
ماده۵ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراءـ سر دفتر پس از احراز هویت درخواست‌کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگ‌های ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می‌شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف ۴۸ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ‌های اجرائیه را امضا کرده و به‌مهر ویژه (اجراء شود) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجراء می‌فرستد و رسید دریافت می‌کند، عملیات اجرائی بلافاصله آغاز می‌شود. (سر دفتر می‌تواند در برگهای اجرائیه مفاد سند را بطور کامل تایپ کامپیوتری نماید).
ماده۶ ـ نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه صادر می‌شود که به وسیله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال می‌گردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ اجرائیه اقدامی نمی‌شود.

** تعداد مورد لزوم جهت صدور اجراییه ملک : اگر متعهد یک نفر باشد در چهار نسخه و به ازای هر یک نفر اضافی دو نسخه دیگر صادر میشود . مثلا برای پنج نفر متعهد باید ۱۲ نسخه صادر شود .

۴- در فیلد بهای سند مبلغ کل بدهی که در تقاضا نامه قید شده زده شود.

۵- در فیلد شرایط و متون حقوقی کل متن سند رهنی از ابتدا تا انتها وارد شود .

توضیح اینکه در ابتدای متن باید به سبک قدیم نوشته شود
بستانکار :
محل اقامت بستانکار :
بدهکار :
محل اقامت بدهکار :
متن سند :

و همچنین در انتهای متن شرایط حقوقی نیز قید شود ( مبالغ زیر را از متقاضی /بانک دریافت می کنید)

موضوع لازم الاجرا وصول مبلغ .......... ریال بشرح زیر :
بابت اصل طلب : مبلغ ......... ریال
اجور عقب افتاده ......... ریال
خسارت تاخیر تادیه .......... ریال
ضمنا طبق اعلام بانک از تاریخ .......... روزانه مبلغ ......... ریال لغایت یوم الوصول به مبالغ فوق اضافه خواهد شد .

** بین قسمت موضوع لازم الاجرا و انتهای متن اجراییه و همچنین بعد از قسمت امضا متعهد و تاریخ رویت و محل امضا مامور حتما چند خط فاصله گذاشته شود.

۶- در نهایت در فیلد هزینه ها تعداد اوراق را ۱ زده و هزینه ها را توسط سیستم محاسبه کنید .
اجراییه اوراق اضافه ندارد و هر برگ کاغذ A4 که مصرف میشود سیصد هزار ریال تحریر دارد.

هزینه صدور اجرائیه :

مثلا اگر ۶ نسخه اجراییه صادر شود و هر نسخه ۵ صفحه باشد در این قسمت عدد ۳۰ وارد میشود ( ۳۰ =۶*۵)  و ۹٫۰۰۰٫۰۰۰=۳۰۰٫۰۰۰*۳۰

بعضی اساتید معتقدند که فقط تعداد برگ یک نسخه مورد اشاره بوده .

۷- بعد از چاپ نهایی اجرائیه ،برگه های اجرائیه ممهور به مهر اجرا شود قرمز رنگ جهت ارسال به اجرا ثبت نمایید .

۹- درج در توضیحات دفتر
مستند: ماده۸ ـ دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجرائیه هر نوع سند لازم‌الاجراء صدور اجرائیه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء نمایند.

مواردی که باید به اجرای ثبت ارسال شود :

برگه های اجرائیه بپيوست تقاضانامه درخواست كننده اجرا ،وكپي رسيد پستي اخطاريه ، تلفن همراه متعهد ومتقاضي تحويل اجرا ميگردد.

محاسبه جریمه تاخیر :

بهتر است: بدانیم جریمه تاخیر = ۳۶۵ / (درصد سود*مبلغ اصل طلب اعلامی توسط بانک )یا (مبلغ اصل طلب *جریمه تاخیر روزانه سند رهنی
لازم است : مهر اجرا شود در کلیه اوراق اجرائیه باید زده شود .

>> دستورالعمل و روش عملی صدور اجرائیه و عملیات اجرائی <<
error: Content is protected !!