فهرست بستن

انتقال بقیه ملك مورد ثبت بمنتقل الیه اول و صدور سند مالكیت جدید

انتقال بقیه ملك مورد ثبت بمنتقل الیه اول و صدور سند مالكیت جدید

بند 55- در مواردیكه مالك یك قسمت از مك مورد ثبت سند مالكیت خود را (مشاعاً یا مقروزاً) قبلاً به یكنفر انتقال داده و می خواهد باقیمانده مورد ثبت را بهمان شخص انتقال دهد, لازم است سردفتر تنظیم كننده سند معامله اخیر اصل سند مالكیت را با خلاصه معامله به ثبت محل ارسال دارد كه سند مالكیت جدید طبق مقررات صادر شود. تبدیل اسناد مالكیت مشاعی متعدد خواه ششدانگ یا كمتر بیك جلد به استناد سند انتقال تنظیمی اشكالی ندارد.

اصلاحی بند هفتاد و دو مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!