فهرست بستن

طرز تحریر دفاتر مالی و حسابداری و نگهداری دفاتر و ته سوش قبوض و تحویل درآمدها

طرز تحریر دفاتر مالی و حسابداری و نگهداری دفاتر و ته سوش قبوض و تحویل درآمدها

بند 447- دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق موظفند:

الف:

1- تعرفه حق التحریر و حق الثبت را در محل دفترخانه به نحوی كه در معرض دید ارباب رجوع باشد نصب نمایند.

2- قبض رسمی وجوه دریافتی فوق را با اخذ رسید به دهنده وجه تسلیم نمایند و ته چك قبوض مزبور را تا دو سال در دفتر نگهداری و صورت وجوه دریافتی را به تفكیك در ستون مربوطه اسناد و ذیل ثبت دفتر قید نمایند.

3- فیشهای درآمد طبق سریال منظم و به ردیف بایستی تحویل دفاتر اسناد رسمی شده و آنان نیز موظفند به تذرتیب سریال بمصرف برسانند.

4- در مورد تحویل وتحول نگهداری اوراق بهادار و دفاتر و سایر اوراق مصرفی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و واحدهای ثبتی باید مقررات دستورالعملهای سازمان ثبت را رعایت نمایند.

5- كلیه قبوض مربوط به حق الثبت و حق التحریر و سایر عوائد وصولی دفترخانه باید همه روزه در دفاتر مربوطه به دریافت و پرداخت ثبت شده و همچنین مشخصات مربوط به واریز حقوق دولتی، بحساب درآمد عمومی را در ستونهای مخصوصی دفتر مذكور قید نمایند.

ب:

1- كلیه فیشهای درآمد بایستی طبق سریال منظم و به ردیف طبق صورتمجلس به حسابدار واحدهای تمور مالی تحویل و آنها نیز بترتیب سریال بمصرف برسانند و نسخه ای از آن در سوابق مربوطه ضبط شود و در مورد اسناد و مدارك مالی و دفتر نیز بهمین ترتیب عمل شود.

2- در موقع انتقال رؤسا یا مسئولین امور مالی یا مواقع سركشی رؤسا از واحذهای تابعه وجود مدارك اشاره شده باید در صورتمجلس تأیید گردد و چنانچه در آتیه معلوم شود باین دستور عمل نشده رؤسا و كارمندان مسئول مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.

3- ثبت ارقام در دفاتر حسابداری و جمع آنها باید با جوهر و بدون قلم خوردگی و اشتباه باشد.

4- چون مشاهده شده بعضی از ادارات ثبت درآمدهای ثبتی را كه باید روزانه بحساب دارائی در خزانه تحویل بانك ملی داده و فیش مربوط به دارائی ارائه نمایند بحساب سپرده تحویل دارائی داده و در آخر ما بحسابهای مربوطه واریز مینمایند از نظر اینكه این جریان بی ترتیبی هائی را موجب شده اكیداً تذكر داده میشود مفاد دستورات صادره را رعایت و درآمدهای ثبتی را همه روزه بحساب دارائی در خزانه تحویل بانك دهند.

5- در مورد مالیاتهای متعلقه پرونده های اجرائی ادارات ثبت باید بدهكار مالیاتی پرونده را برای پرداخت بدهی به دارائی راهنمائی نمایند تا پس از پرداخت مالیات قبض آنرا به اجرای ثبت تحویل دهند. سپس در پرداخت طلب بستانكار یا ختم پرونده اقدام شود.

6- دفاتر اسناد رسمی بقایای ثبتی وصولی املاك در جریان ثبت را كه مورد معامله قرار میگیرد باید بحساب قطعی درآمد تحویل صندوق ثبت مربوطه نمایند و از تحویل آن بحساب سپرده خودداری نمایند.

(بند 250 مجموعه بخشنامه ها تا آخر سال 49)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!