فهرست بستن

فرم رسیدگی دوران تصدی سردفتر یا دفتر یار متقاضی بازنشستگی

فرم رسیدگی دوران تصدی سردفتر یا دفتر یار متقاضی بازنشستگی

بند 94 – این فرم بایستی با توجه به تقاضای بازنشستگی سردفتر و یا دفتریار فتر اسناد رسمی پس از رسیدگی بدوران تصدی آنها وسیله ثبت محل تنظیم و به تایید ثبت منطقه رسیده و به انضمام صورت مجالس لازم به اداره امور سردفتران ارسال گردد :

تذكر- اصل یا فتوكپی صورت مجالس بازرسی كامل مالی و مالیاتی و ر صورت معرفی جانشین مدارك كامل جانشین برح زیر:

1-دانشنامه لیسانس با تاییدیه آن از دبیرخانه دانشگاه مربوطه. 2- فتوكپی شناسنامه 2 برگ. 3-شش قطعه عكس(4*6). 4-گواهی عدم سوء پیشینه. 5-گواهی سلامت كامل از بهداری محل. 6-تقاضای بازنشستگی سردفتر كه حاوی معرفی جانشین هم باشد. 7-گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت یا تایید آن. 8-گواهی عدم اشتغال بكار در سایر موسسات دولتی كه بتایید ثبت محل رسیده باشد.

این فرم با توجه بمدارك متقاضی دفتریاری بوسیله ثبت محل تنطیم و پس از تایید اداره كل ثبت منطقه با اصول مدارك تسلیمی به اداره امور سردفتران ارسال شود:

1-نام و نام خانوادگی

2-شماره شناسنامه و محل صدور آن

3-تاریخ تولد

4-نام پدر متقاضی

5-مدرك تحصیلی

6-وضع خدمت زیر پرچم

7-نام سردفتر معرف دفتریار

8-شماره دفترخانه اسناد رسمی

9-دفتریاربرای دفتریاری اول است یا دوم؟

10-دفترخانه قبلاً دفتریار داشته است یا خیر؟ در صورتیكه دفتریار داشته وصع استخدامی مشارالیه چیست؟ و امور مالی دفترخانه بوسیله چه كسیس اداره می شود؟

اصول مدارك زیر بایستی از متقاضی اخذ و بضمیمه این فرم ارسال گردد:
1-فتوكپی مصدق شناسنامه 2 برگ

2-گمراهی یك سال كارآموزی از دفترخانه اسناد رسمی كه در تهران بتایید كانون سردفتران و در شهرستانها بتایید دادستان و یا دادگاه بخش مستقل رسیده باشد.

3- شش قطعه عكس 4*6

4-گواهی بهداری دال بر سلامت كامل و عدم اعتیاد

5-حداقل دیپلم كامل با تایید اداره كل آموزش و پرورش رسیده باشد.

6-تقاضای دفترخانه دال بر معرفی دفتریار

7-گواهی پایان خدمت نظام یا معافیت از خدمت زیر پرچم كه در شهرستان بتایید پاندارمرری محل و در تهران بتایید اداره نظام وظیفه رسیده باشد.

8-گواهی عدم سوء پیشینه كیفری كه از تاریخ صدور آن بیش از 6 ماه منقضی نشده باشد.

9-در صورتیكه پیشنهاد مربوط به دفتریاری دوم است گواهی پرداخت حقوق از ناحیه سردفتر شده باشد.

اظهار نظر مدیر كل ثبت منطقه
مدیر كل ثبت منطقه
رئیس ثبت

1 Comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!