فهرست بستن

محاسبه و وصول هزینه تفكیك

محاسبه و وصول هزینه تفكیك

بند101 – الف: با توجه به اینكه بموجب بند ث تبصره 90 قانون بودجه سال 1361 كل كشور هزینه تفكیك موضوع ماده 150 لحاقی به قانون ثبت از هر ده هزار ریال 60 ریل به هر ده هزار ریال دویت هزار ریال افزیش یافته است و طبق قاعده كلی وقتی درآمدهای ثبتی قابل وصول است كه عملیات ثبتی مربوط در هر مرحله برحسب مورد انجام شده باشد مگر آنكه قانون ترتیب دیگری را معین نموده باشد, لذا در مورد اخذ هزینه تفككیك و ماخذ آن ملاك و مبنای محاسبه, تاریخ ثبت صورت مجلس تفكثیی در دفتر و ارسال آن به دفترخانه مربوطه است , بدین معنی كه اگر صورت مجلس تفكیكی تا قبل از 1/1/1361 (تاریخ اجرای قانون بودجه) در دفتر ثبت و به دفترخانه ارسال شده باشد هزینه تفكیك مطابق تعرفه كلی بقرار هر ده هزار ریال شصت ریال محاسبه خواهد شد و چنانچه بعد از تاریخ مرقوم صورت مجلس تفكیكی ثبت فرتاده شده باشد مطابق تعرفه مندرج در بند ث تبصره 90 قنون بودجه سال 1361 بقرار هر ده هزار ریال دویست هزار ریال وصول می شود.

ب: با عنایت به اینكه كلیه شركتها با تابعیت ایرانی(داخلی) محسوب و با تابعیت غیر ایرانی(خارجی) نامیده می شود, بنابر این بر اساس تعریفات مندج در قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه , انواع شركتها اعم از سهامی عام و یا خاص و با با مسئولیت محدود و غیره تماماً جزو شركتها داخلی محسوب و مطابق ردیف 25 جدول موضوع بند (ج) تبصره 90 قانون بودجه سال 1361 كل كشود, تقاضانامه ثبت این قبیل شركتها بهر نوع از تاریخ 1/1/1361 بقرار هر نخه 300 ریال بایستی وصول شد.

اصلاحی بخشنامه 312/1-33/ت-26/3/61

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!