فهرست بستن

مرخصی و معذوریت بیش از یك ماه سران دفاتر

مرخصی و معذوریت بیش از یك ماه سران دفاتر

برطبق فرازهای 1 و 2 ماده 14 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی میزان مرخصی سالیانه سردفتر و دفتریار یك ماه است كه ابلاغ آن از طرف مدیر كل ثبت استان صادر می شود. و نیز به موجب فراز 3 ماده آئین نامه مزبور در صورتی كه سردفتر و دفتریاری بخواهد زائد بریك ماه مرخصی استفاده نماید صدور ابلاغ موكول به پیشنهاد ثبت استان و تصویب سازمان ثبت است و به موجب ماده 15 آئین نامه یاد شده در خصوص معذوریت ها هم صدور ابلاغ مرخصیهای استعلاجی تا یك ماه به عهده ثبت استان و زائد بر آن به سازمان ثبت محول شده است.

اینك در مورد مرخصیها و معذوریت های زائد بر یك ماه اغلب مشاهده می شود كه ادارات ثبت استان به موقع به ارسال تقاضاها به اداره كل امور اسناد اقدام ننموده و پس از سپری شدن ایام مورد نظر مبادرت به ارسال آنها می نماید كه این امر مشكلاتی را فراهم می سازد بنابراین بدینوسیله اكیداً متذكر می گردد كه مرخصیهای بیشتر از یك ماه را به نحوی به مركز ارسال نمایند كه در وقت خود ابلاغ آن صادر و در مورد معذوریت ها به مفاد ماده 15 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی توجه نمایند.

بدیهی است مدیران كل مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه را به عهده خواهند داشت.

(بخشنامه شماره 8861/34/3/1 مورخ 8/5/75 سازمان ثبت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!