فهرست بستن

گواهی سردفتران در قبال قولنامه های عادی

گواهی سردفتران در قبال قولنامه های عادی

بند89- الف: مداخله و مباشرت دفاتر اسناد رسمی در تهیه و تنظیم قولنامه عادی خلاف شئون سردفتری و ممنوع است.

ب: در مواردیكه طرفین قولنامه عادی یا مدارك دیگری میان خود شرط كرده باشند كه در موعد معین سند معامله آنان در دفترخانه مشخص ثبت شود چنانچه سند موضوع قولنامه در موعد مقرر در آن دفتر به ثبت نرسد بدرخواست كتبی ذینفع به صدور گواهی از طرف سردفتر در زمینه علت عدم انجام معامله در نمونه ای كه بضمیمیه این بخشنامه صادر می شود بلامانع خواهد بود.

اصلاحی فراز (نه) مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49

نظر به اینكه با توجه به مدارك ابرازی از طرف ………………………………………………….مقرر بوده است كه سند ……………………………………..حاكی از (انتقال قطعی اجاره, صلح) ملك پلاك……………………….واقع در…………………………………………………………………………………با شرایط مذكور در آن مدارك در تاریخ…………………………. در این دفترخانه به ثبت برسد از آنجاكه سند مذكور بعلت (علت بطور صریح و دقیق نوشته شود)……………………………………………..تا آخر وقت اداری روز……………………….. ثبت نشده است. به تقاضای آقای/خانم ……………………………..و بر اساس دستور شماره……………….. این گواهی از طرف اینجانب …………………………….سردفتر/كفیل دفتر تنظیم و بنامبرده تسلیم گردید.

سردفتر/ كفیل دفتر

مهر و امضاء

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!