فهرست بستن

عدم نیاز امضاء دفتریار در موارد عزل یا فك در ملاحظات ثبت دفتر

در مواردی كه مراتب عزل وكیل و فك رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوط قید می گردد با توجه بماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و بند (الف) ماده ۲۳ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ نیاز به امضاء دفتریار ندارد.

بند (۳) بخشنامه شماره ۳۳۷۰۰/۷ مورخ ۲۶/۱۰/۷۹ كانون سردفتران و دفتریاران تهران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره ۱۰۵۰۳/۳۴- ۸/۹/۷۹ و شماره ۱۱۳۸۳/۳۴-۱۹/۹/۷۹ و شماره ۶۱۹۳/۳۴-۲۲/۹/۷۹ و شماره ۶۴۳۱/۳۴-۲۲/۹/۷۹ و شماره ۷۸۴۳/۳۴-۱۰/۱۰/۷۹ اداره كل امور سردفتران.

ردیف ۲۲-در خصوص سوال دفترخانه ۳۸۸ تهران بدين شرح (مراتب فك رهن و يا عزل وكيل كه در ملاحظات ثبت دفتر قيد مي شود پس از امضاء سردفتر آيا نياز به امضاء دفتريار مي باشد يا خير؟) بشرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد:
در مواردي كه مراتب عزل وكيل و فك رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قيد مي گردد با توجه به ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴ و بند الف ماده ۲۳ آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۷ نياز به امضاء دفتريار ندارد. ۳۳۷۰۰/ ۷/ و – ر مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *