فهرست بستن

فصل ششم- كانون سردفتران و دفتریاران – قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354

فصل ششم- كانون سردفتران و دفتریاران

ماده 58- وزارت دادگستری در تهران وسایر مراكز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی كانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشكیل خواهد داد كانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده 59- كانون سردفتر آن به وسیله هیئت مدیره ای مركب از هفت عضو اصلی «پنج سردفتر و دو دفتریار اول» و سه عضو علی البدل «دو سردفتر و یك دفتر یار» اداره می شود.

ماده 60- هیئت مدیره كانون سردفتران مركز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد.

ماده61- به منظور نظارت در انتخابات هیات مدیره كانون هیئتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین می شود. و تعداد اعضای هیات نظارت و شرایط انتخاب آنها و طرز تشكیل هیات و نحوه عمل و نظارت و اخذ رای و سایر امور مربوط به انتخابات به موجب آئین نامه تعیین خواهد شد.

ماده 62- در سردفتران و دفتریارانی میتوان برای عضویت هیات مدیره كانون انتخاب نمود حداقل دارای ده سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری بوده و در 5 سال اخیر خدمت خود محكومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشد. كسانیكه دارای سابقه خدمت قضایی و یا وكالت دادگستری باشند سوابق قضایی و وكالت آنها جزء ده سال مذكور منظور می گردد.

ماده 63- یك ماه قبل از پایان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفتریارانی نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رای مخفی برای عضویت هیات مدیره كانون انتخاب خواهند نمود پس از اخذ رای هیات نظارت در انتخابات صورت اسامی حاضرین اكثریت را ضمن صورت مجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت و اسناد و مدارك و املاك كشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضاء اصلی و علی البدل كانون هر محل را تعیین خواهد كرد.

ماده 64- دوره تصدی اعضاء هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده65- سردفتران عضو هیات مدیره در اولین جلسه با رای مخفی از میان خود یك رئیس- یك نائب رئیس و یك خزانه دار و یك دبیر انتخاب خواهند كرد. تصمیمات هیات مدیره به اكثریت آراء معتبر می باشد رئیس هیات مدیره نماینده قانونی كانون در اجرای تصمیمات هیات مدیره است و مكاتبات كانون با امضاء او خواهد بود و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است.

ماده 66- وظایف كانون به شرح زیر است:

فراهم كردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران
ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تائید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره امور مالی كانون از قبیل تنظیم بودجه- وصول درآمدها- پرداخت مخاج- تهیه طراز نامه
كمك به اشخاص بیبضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر
انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد 56 و 57 و 68 این قانون
همكاری با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دربازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد كه كانون از تخلف یا سوء شهرت سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل كند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گزارش دهد.
تنظیم و تصویب آئین نامه استخدامی كاركنان دفاتر اسناد رسمی
رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی كانون به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور جهت اتخاذ تصمیم لازم.
ماده 67- تازمانیكه در استانی كانون سردفتران تشكیل نشده باشد امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی آن استان به عهده كانون نزدیك ترین استان می باشد.

ماده 68- كانون سردفتران تهران مكلف است كلیه سردفتران و دفتریاران را از محلی وجوه موضوع ماده 55 این قانون برابر آئین نامه مصوب را بیمه كند وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آنها ازلحاظ معافیت مشمول مقررات ماده 95 كانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1345 خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!