فهرست بستن

فصل چهارم- تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران – قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354

فصل چهارم- تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران

ماده 32- رسیدگی مقدماتی كه شكایات و گزارش های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام خواهد شد اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید.

ماده33- دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرروت به تعداد لازم دادیار و كارمند دفتری تشكیل خواهد شد.

ماده 34- برای محاكمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هراستان یك دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید نظر احكام غیر قطعی دادگاه های بدوی یك دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكیل می شود.

ماده 35- دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یك دارای سه عضو اصلی و یك عضو البدل خواهد بود كه به شرح زیر انتخاب می شود:

الف- دادگاه بدوی:

یكی از روساء شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری
یكی از كارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
یكی از سردفتران مركز استان به انتخاب كانون محل در صورت عدم تشكیل كانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
ب- دادگاه تجدید نظر:

یكی از روسای شعب یا مستشاران دیوان عالی كشور به انتخاب وزیر دادگستری
معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمت امور اسناد
یكی از اعضای اصلی كانون سردفتران تهران به انتخاب ‏كانون الثانی‏‏ ‏
ماده 36- اعضای دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل 15 سال و دادستان و دادیاران حداقل 10 سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محكومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نیز نداشته باشد.

ماده 37- ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور كیفر خواست و تشكیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاكمه و نحوه ابلاغ و اجرای احكام صالح به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاه های مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد.

تبصره- دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا كارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.

ماده 38- مجازات های انتظامی به قرار زیر است:

توبیخ با درج در پرونده
جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال
انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه
انفصال موقت از شش ماه تا دو سال
انفصال دائم.
ماده 39- وجوه حاصل از اجرای بند 2 ماده فوق به كانون سردفتران تحویل خواهد شد.

ماده 40- طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هریك از مجازات های مذكور در ماده 38 به موجب آئین نامه ای خواهد بود كه به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.

ماده 41- هر سردفتر یا دفتریاری كه دو مرتبه سابقه محكومیت از درجه سه به بالا داشته باشد در صورتیكه ظرف سه سال پس از قطعیت حكم سابق مرتكب تخلف دیگری بشود دادگاه می تواند مجازات اخیر او را تا یك درجه بالاتر تشدید نماید .

ماده 42- در هر مورد كه وزیر دادگستری از سوی شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل كند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یكی از جهات مذكور محرز گردد دادگاه رای به صلب صلاحیت صادر خواهد كرد این حكم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیكه سردفتر یا دفتریار دارای مدرك علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جائز نیست.

تبصره- هرگاه وزیر دادگستری رفتار واخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محكمه انتظامی می تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.

ماده 43- پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافع شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفتر خانه باشد وزیر دادگستری می تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی كند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حكم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حكم غیر قابل شكایت است.

تبصره 15- در مورد این ماده پس از رسیدگی انتظامی دادگاه متخلف را به انفصال موقت محكوم كند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.

تبصره 20- در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 44- در صورتیكه سردفتر یا دفتریار مشتكی عنه پاسخ كیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی كه حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد وپس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارك موجود در پرونده و تحقیقاتی كه لازم می داند به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد .

ماده 45- جلب رضایت شاكی و یا استعفای مشتكی عنه مانع از تعقیب نیست ولی جلب رضایت شاكی موجب تخفیف مجازات می شود در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای خود باقی خواهد بود.

ماده 46- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.

ماده 47- درمورد تعلیق و انفصال موقت سردفتر كه دفترخانه به كفالت اداره می شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین كفیل و سردفتر معلق یا منفصل به سوی تقسیم خواهد شد.

ماده 48-مجازاتهای انتظامی درجه یك و دو قطعی و از درجه سه به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حكم قابل تجدید نظراست.

ماده 49- وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محسبات بدهی های مسلم ناشی از شغل او موكول می كند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *