فهرست بستن

معافیت شهرداری و دولت از پرداخت حق الثبت

معافیت دولت از پرداخت حق الثبت

بند 456- در مورد انتقال املاك دولت یا مؤسسات دیگر كه از پرداخت حق الثبت معاف هستند هرگاه قبلاً سند مالكیت بنام دولت و یا مؤسسات مزبور صادر شده باشد معاف از پرداخت حق الثبت میباشند و نسبت به موارد انتقال در جریان ثبت اگر هنگام صدور یا تسلیم سند مالكیت بیش از یكسال از تاریخ ارزیابی گذشته باشد نسبت به مابه التفاوت حق الثبت اخذ خواهد شد و در مورد هزینه مقدماتی نیز مبلغی كه قبلاً دریافت شده از آن كسر و بقیه اخذ گردد و اگر ملكی مورد تعویض قرار گرفت در صورتیكه سند انتقال نسبت به حق الثبت و هزینه مقدماتی ملك تعویضی قدی خاصی نشده باشد حق الثبت و هزینه مقدماتی از منتقل الیه مأخوذ گردد. پرداخت حق الثبت بمأخذ تاریخ تقاضای ثبت از طرف دولت خواهد بود.

(بند 265 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا آخر 49).

معافیت شهرداری از دو صدی پنجاه حق الثبت

بند 457- معافیت و املاك متعلقه به شهرداری نسبت به دو صدی پنجاه املاك مشمول همان معافیت حق الثبت مذكور در ماده 109 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری میباشد و بعبارت دیگر هرچه كه مربوط بحق الثبت است و شهرداری در موقع صدور سند مالكیت بایستی بپردازد معاف از پرداخت خواهد بود.

(بند 264 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!