فهرست بستن

آموزش دفاع در بازرسی ها و پرونده های انتظامی (درس ۱)

آموزش دفاع در بازرسی ها و پرونده های انتظامی

درس اول

" کیفرخواست " *تاریخ کیفرخواست

تاریخ ۱۳۹۵/۲/۳۰

تخلفات انتسابی:

۱- عدم رعایت مفاد ماده ۷ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی بلحاظ عدم رعایت تسلسل در شماره گواهی امضا۹۵۷۷ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ تکرار صورت گرفته است و بصورت ۱/۹۵۷۷ اختصاص داده شده است.

۲- در خصوص اسناد قطعی ۱۵۴۵۳-۳۰/۲/۹۲ و ۱۵۲۷۵-۱۹/۱/۹۲ و ۱۶۷۷۹-۲۸/۱۱/۹۲ عدم تعیین وضعیت سر قفلی و عدم تصریح به اینکه در اسناد تنظیمی فوق که دارای مغازه بودند آیا سر قفلی نیز جزو مورد معامله بوده یا خیر؟ حقوقات دولتی اخذ نشده است. در نتیجه ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه شماره ۳۴/۱۳۳۹۷ – ۲۳/۱۱/۸۰ اداره کل امور اسناد و کد ۷۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی رعایت نشده است.

۳- عدم ردیف ۱۴۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی و ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی بلحاظ عدم استعلام از سازمان تامین اجتماعی در اسناد منقول ۱۵۲۷۵-۱۹/۱/۹۲ و ۱۶۷۷۹-۲۸/۱۱/۹۲
با توجه به محتویات پرونده و مستندا به گزارش های بازرسی و نیز کارشناسی انجام شده اداره کل ثبت استان بشماره ....مورخ ..... برابر شق ۴ بند (ب) و شقوق ۱و۷و۸ ماده ۲۹ اصلاحی آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم شایسته را دارم.
جانشین دادستان انتظامی سر دفتران و دفتر یاران استان ........

نکته اول:
درکلیه پرونده های انتظامی اگرتاریخ امرمستوجب تعقیب اعم سند ویا سایرخدمات ثبتی تا تاریخ صدور کیفرخواست بیش ازدوسال گذشته باشد موضوع منصرف ازماهیت تخلف ویا وقوع ویا عدم وقوع مشمول مرورزمان مقرردرماده ۴۶ قانون دفاتراست ازسوی دیگرهرگاه پس ازتعقیب انتظامی درخلال رسیدگی بیش ازدوسال ازآخرین اقدام تعقیبی مثلا قراررفع نقص ویا سایر قرارهای مقدماتی سپری شود https://telegram.me/jdar_persianblog_irموضوع بازهم مشمول مروزمان است وصدور موقوفی تعقیب الزامی است، درکیفرخواست صادره نیز دقیقا تمامی بندهای سه گانه راسا مشمول موقوفی تعقیب بودند لیکن بنده های ۱ و۲ نیز وصف دقیق حقوقی نداشت وبا فقد عنصرقانونی محکوم به برائت بود در بند ۳ نیز اسناد منقول مراد اسناد قطعی غیرمنقول بود که سردفتر می تواند با عنایت به اصل تناظر وصرفا در پاسخ به کیفرخواست مدعی شود در اسناد منقول تکلیفی به استعلام از تامین اجتماعی ندارد.
درس اول:

در بازرسی ها ...اگرتاریخ تنظیم سند ویا انجام سایر خدماتی ثبتی تا تاریخ صدورکیفرخواست بیش ازدوسال بود فورا وقبل ازدفاع ماهوی ایراد #مرورزمان طرح شود وسپس در جهت خلاف قانون بودن تخلفات اسنادی جهات رد در لایحه دفاعیه ویا صورتجلسه بازرسی تشریح شود .

توضیح اول:

دفاع باید مستند وبا جهات توجیهی وادله اثباتی باشد.

دفاع تلگرافی»» پاسخ تلگرافی...

باتوجه به دفاعیات غیرموجه سردفتر وقوع تخلفات محرز و سردفتر را به ...... محکوم واعلام می نماید ..... در پی خواهد داشت.

توضیح دوم (اصل تناظر):

اصل تناظر یا مناظره ازاصول بنیادین دادرسی ها است به این معنی که باید امکان تفهیم وابلاغ اتهام ویا تخلف ویا خواسته به طرف مقابل فراهم شود وسپس در همان حدود هم وی امکان دفاع داشته باشد. بعنوان مثال وقتی که کیفرخواست متعاقب بازرسی صادر شد ولی تخلفات ومستندات مربوط به درستی درج نشد ومتهم ویا متخلف در حدود کیفرخواست دفاع وبی اعتباری کیفرخواست را اثبات نمود.
دادگاه مجاز به تحصیل جدید ورفع اشکالات بازرسی ویا بازرسی مجدد نیست ولی با توجه به اصل رعایت حال متهم وتفسیر قانون به نفع وی هرامری که در جهت دفاع سردفتر ورد اتهام کمک کند با صدور قراررفع نقص توسط دادگاه قابل انجام است .درکیفرخواست صادره به اشتباه اسناد عیرمنقول را منقول قید کرده وبرهمین اساس به سردفترابلاغ و وی دفاع می کند حال دادگاه نمی تواند در جهت کمک به بازرسان ودادستان قراربازرسی مجدد صادرکند .

استاد صولت یاوری سردفتر ۱۱۶ اصفهان و عضو دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران
منبع : کانال دایره المعارف دفاتر اسناد رسمی     - آقای مهدی نیکزاد - دفتریار 2 شهرضا
سایت : دایره المعارف دفاتر اسناد رسمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!