فهرست بستن

قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفترداران و دفترياران مصوب ۱۳۷۱ + آئین نامه مربوط

قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفترداران و دفترياران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴

ماده ۱ - بند ۷ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفترداران و دفترياران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ حذف و كليه كاركنان دفاتر اسناد رسمي‌مشمول قانون كار مي‌گردند.

ماده ۲ - لايحه قانوني راجع به حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي و نحوه تقسيم آن مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ شوراي انقلاب در خصوص كمك به كاركنان‌دفاتر اسناد رسمي لغو مي‌گردد.

ماده ۳ - پانزده درصد از حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي هرماهه به عنوان پاداش به كاركنان دفاتر اسناد رسمي پرداخت مي‌گردد.

تبصره - آئين نامه نحوه توزيع پاداش به كاركنان </a>توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رياست قوه قضائيه خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ ۱۰/۳/۱۳۷۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

آيين‌نامه‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ پاره‌اي‌ از مواد قانون‌ دفاتر اسناد رسمي‌

 

مصوب‌ 23/12/1371 رياست‌ قوه‌ قضاييه‌

در اجراي‌ ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ پاره‌اي‌ از مواد قانون‌ دفاتر اسناد رسمي‌ و كانون‌ سردفتران‌ و دفترياران‌ مصوب‌ 3/3/71 و تبصره‌ ذيل‌ آن‌، نحوه‌ توزيع‌پاداش‌ به‌ كاركنان‌ دفاتر اسناد رسمي‌ به‌ شرح‌ زير تصويب‌ مي‌شود:

ماده‌ 1 ـ سردفتر هر دفترخانه‌، مكلف‌ است‌ 15 درصد از حق‌ التحرير مصوب‌ اسناد تنظيمي‌ در دفترخانه‌ را در هر ماه‌ احتساب‌ و به‌ كاركنان‌ و دفتريار دوم‌همان‌ دفترخانه‌ به‌ شرح‌ آتي‌ پرداخت‌ نمايد:

ماده‌ 2 ـ براي‌ پرداخت‌ پاداش‌، رعايت‌ شعائر اسلامي‌، نوع‌ شغل‌، مهارت‌ فني‌، نحوه‌ رفتار با همكاران‌ و ارباب‌ رجوع‌، دقت‌ و صحت‌ دركار و حضورمنظم‌، ملاك‌ عمل‌ خواهد بود.

ماده‌ 3 ـ عناوين‌ شغلي‌ موجود در دفاتراسناد رسمي‌ و امتيازات‌ عبارتند از:

1 ـ مستخدم‌ و آبدارچي: ‌4 امتياز

2 ـ نامه‌ رسان‌: 5 امتياز

3 ـ ماشين‌ نويس‌: 6 امتياز

4 ـ بايگان‌: 7 امتياز

5 ـ ثبات‌: 7 امتياز

6 ـ مسئول‌ خدمات‌ اداري‌ و مالي‌ دفترخانه‌: 7 امتياز

7 ـ سند نويس‌: 8 امتياز

8 ـ دفتريار دوم‌: 5 امتياز

و در صورتي‌ كه‌ متصدي‌ هر كدام‌ از مشاغل‌ فوق‌ الذكر باشد، از امتياز آن‌ شغل‌ نيز بهره‌مند خواهد شد.

تبصره‌ 1 ـ دفترياران‌ دومي‌ كه‌ عهده‌ دار كفالت‌ دفترياري‌ اول‌ باشند از دريافت‌ پاداش‌ برخوردار نخواهند بود.

تبصره‌ 2 ـ در صورتي‌ كه‌ كاركنان‌ دفترخانه‌، داراي‌ مدرك‌ تحصيلي‌ ديپلم‌ و ليسانس‌ و بالاتر از آن‌ باشند به‌ ترتيب‌ 2 و 3 امتياز به‌ امتيازات‌ فوق‌ در هررده‌ اضافه‌ مي‌شود.

تبصره‌ 3 ـ هرگاه‌ كارمندي‌ تصدي‌ چند شغل‌ از مشاغل‌ را عهده‌ دار باشد از كليه‌ امتيازات‌ آن‌ مشاغل‌ استفاده‌ خواهد كرد.

ماده‌ 4 ـ سردفتر دفترخانه‌، مكلف‌ است‌ در پايان‌ هر ماه‌ بر اساس‌ ضوابط‌ مذكور در مواد 3 و5 اين‌ آيين‌ نامه‌ 15% از حق‌ التحرير ماهيانه‌ را طبق‌ ليستي‌،در قبال‌ اخذ رسيد، به‌ كاركنان‌ دفترخانه‌ پرداخت‌ و يا به‌ حساب‌ بانكي‌ آنان‌ واريز نمايد.

تبصره‌ 1 ـ در صورت‌ عدم‌ رعايت‌ ضوابط‌ مذكور در ماده‌ 2 اين‌ آيين‌ نامه‌ توسط‌ كارمند سردفتر مي‌تواند 50% از سهم‌ اختصاصي‌ آن‌ كارمند را كسر و به‌تساوي‌ بين‌ ساير كارمندان‌ دفترخانه‌ تقسيم‌ و به‌ آنان‌ پرداخت‌ نمايد.

تبصره‌ 2 ـ مرجع‌ رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ واختلافات‌ في‌ مابين‌ سردفتر و كارمند، نسبت‌ به‌ اجراي‌ تبصره‌ فوق‌، هيأت‌ موضوع‌ ماده‌ 6 اين‌ آيين‌ نامه‌ خواهدبود.

ماده‌ 5 ـ نحوه‌ محاسبة‌ پرداخت‌ 15 درصد به‌ شرح‌ زير خواهد بود:

15 درصد حق‌ التحرير ماهيانه‌ هر دفترخانه‌ تقسيم‌ بر كل‌ امتيازات‌ كاركنان‌ آن‌ دفترخانه‌ ضرب‌ در امتياز شغل‌ مورد تصدي‌ هركارمند، براي‌ مثال‌:

فرض‌ بر اين‌ است‌ كه‌: جمع‌ 15 درصد ماهيانه‌ 680000 ريال‌ و جمع‌ امتيازات‌ 34 و جمع‌ امتياز شغل‌ ثبات‌ عدد 7 باشد:

140000 = 7 * 34: 680000

و يا در صورتي‌ كه‌ جمع‌ 15 درصد ماهيانه‌ 480000 ريال‌ و جمع‌ امتياز كاركنان‌ دفترخانه‌اي‌ 48 باشد و جمع‌ امتياز سند نويس‌ عدد 8 باشد:

80000 = 8 * 48: 480000

تبصره‌ ـ در صورتي‌ كه‌ دفترخانه‌، فاقد كارمند باشد، سردفتر نسبت‌ به‌ پرداخت‌ 15 درصد پاداش‌ موضوع‌ قانون‌، تكليفي‌ ندارد.

ماده‌ 6 ـ در صورت‌ بروز اختلاف‌ في‌ مابين‌ سردفتر و كاركنان‌ دفترخانه‌ نسبت‌ به‌ ميزان‌ و نحوه‌ پاداش‌، در هر واحد ثبتي‌، هيأتي‌ مركب‌ از:

رئيس‌ واحد ثبتي‌ يا قائم‌ مقام‌ او و يك‌ سردفتر به‌ انتخاب‌ سردفتران‌ همان‌ حوزه‌ ثبتي‌ و يكي‌ از كاركنان‌ دفاتر اسناد رسمي‌ به‌ انتخاب‌ كاركنان‌ دفاتر اسنادرسمي‌ همان‌ حوزه‌ ثبتي‌ تشكيل‌ و ملاك‌، تصميم‌ اكثريت‌ هيأت‌ خواهد بود كه‌ تصميمات‌ آن‌ قطعي‌ و لازم‌ الاجراء است‌.

تبصره‌ ـ مدت‌ عضويت‌ سردفتر و كارمند مزبور، دو سال‌ خواهد بود و انتخاب‌ مجدد آنها بلامانع‌ و عضويت‌ كليه‌ اعضاء تبرعي‌ است‌.

اين‌ آيين‌ نامه‌ مشتمل‌ بر 6 ماده‌ و 7 تبصره‌ مي‌باشد كه‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور مامور اجراي‌ آن‌ است‌.

اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح

[gview file="https://daftaryaar.ir/wp-content/uploads/2016/07/8920-1.pdf"]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!