فهرست بستن

نکات مربوط به وصیت و ارث

وصیت و ارث

🔵🔴⚫️۵۱نکته دروصیت و ارث🔵🔴⚫️

۱) وصیت به مالی که متعلق حق دیگری است مانند مال رهنی نافذ است
۲) وصیت ورشکسته نافذ است وقتی اجرا می شود که زائد بر طلب بستانکاران باشد.
۳) وصیت به صرف مال در امور غیرمشروع باطل است.(م۸۴۰)
۴) محروم کردن بیش از ثلث ترکه وراث ؛ نظر مشهور و قانون = به علت نامشروع بودن = باطل است(م۸۳۷)
۵) موصی مالک موصی به باشد و وصیت بر مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است(م۸۴۱)
۶) وصیت به مال متعلق به حق دیگری مانند مال رهنی نافذ است زیرا پس از استیفای طلب مرتهن اجرا میشود.
۷) دیه جزء ترکه فرد بحساب می آید ولی به وراث مادری ارث نمی رسد.(م۴۵۱وت.م۴۵۲ق.م.ا)
۸) حق التالیف تنها بعد از انتشار دارای ارزش مالی شده و ورثه باید در چاپ آن تصمیم بگیرند.
۹) ثلث ترکه از دارایی خالص محاسبه می شود.(یعنی پس از کسر دیون ، هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و بدنی)
۱۰) فوت موصی له قبل از قبول = بطلان وصیت مگر اینکه قصد موصی انتفاع ورثه موصی له نیزباشد
۱۱) وصیت بر معدوم حتی به تبع موجود = باطل است برخلاف وقف(و.م.م۸۵۰)
۱۲) قتل مانع ارث بری است و اهلیت تملک را ساقط می کند(م۸۸۰و۸۸۱)
۱۳) معاونت درقتل مانع ارث بری نیست.(و.م.م۳۵۷ق.م.ا)
۱۴) وصی حق تفویض یا تعیین وصی بعد از خود را ندارد مگر در صورت داشتن اختیار ایصاء(م۱۱۹۰)
۱۵) وصی حق گرفتن وکیل و اجیر گرفتن را دارد مگر آنکه منع شده باشد.(و.م.م۵۴۱)
۱۶) وصی با در اموری که بر دوشش است اهلیت داشته باشد.
۱۷) صغیر نمی تواند به تنهایی عهده داروصایت شود.(و.م.م۸۵۶)
۱۸) سفیه در امور غیرمالی اهلیت دارد(م۲۱۱و۲۱۲و۱۲۱۴)
۱۹) انتصاب وصی غیر مسلم برای مولی علیه مسلم =باطل .(م۱۱۹۲)
۲۰) اشخاص حقوقی نیز برای انجام وصایت یا نظارت بر وصی انتخاب کرد. (و.م.م۱۲۴۷)
۲۱) همجا در صورت تردید در استصوابی یا اطلاعی بودن ناظر = اصل بر اطلاعی بودن است.
۲۲) عمل بر خلاف وصایت و نیز از دست دادن اوصاف = انعزال برخلاف وکالت = عمل غیرنافذ(م۸۵۸و۸۵۹و۶۶۷)
۲۳) اختیار تعیین وصی = تنها پدر و جد پدری به شرط نبودن دیگری(م۸۶۰)
۲۴) ناتوانی،بیماری،غیبت وصی = امین وکیل ومعاون وصی است (و.م.م۱۱۸۴)
۲۵) عجزوصی = امین به جای او با دیگران همکاری میکند.(و.م.م۱۱۸۴)
۲۶) ازدست دادن اهلیت (مانندحجر) وصی = وصایت منحل نمی شود و با رفع مانع دوباره به کار خود ادامه می دهد.
۲۷) از دست دادن وصف خاص شرط شده = انعزال وصی (و.م.م۸۰)
۲۸) درصورت انعزال = باید بی درنگ دست بردارد وگرنه ضامن است هرچند تقصیر نکرده باشد (و.م.م۸۰)
۲۹) وصی = در حکم امین است ضامن نمی شود مگر در صورت تعدی و تفریط (م۸۵۸)
۳۰) در صورت تعیین وصی = اداره ترکه به او سپرده می شود.(م۳۳۰ق.ا.ح)
۳۱) اگر ترکه کفاف دیون را ندهد = ازبین رفتن حق وارث برآن.(م۲۳۴ق.ا.ح)
۳۲) قیمت کفن بر هر دینی مقدم است(م۸۷۰)
۳۳) واجبات مالی وصیت شده بر بقیه وصایا مقدم است.
۳۴) اگر جزعین مورد وثیقه مالی نباشد
حق کفن از آن برداشت می گردد.
۳۵) درتمام موارد اگرمادرحاجب داشته باشد به او رد صورت نمی گیرد.
۳۶) تنها انسان از حقوق مدنی برخوردار است
حیوانات ارث نمی برند
۳۷) ولدالزنا ارث نمی برد
((جزء موانع ارث بری نیست.))
۳۸) معاونت در قتل = مانع ارث بری نیست
ماده ۳۵۷تنها از شریک و مباشرسخن گفته (و.م.م.۳۵۷ق.م.ا)
۳۹) با شرایط م۸۹۲ برادرو خواهر متوفی بدون اینکه ارث ببرند حاجب مادر قرارمی گیرند
۴۰) میان ارث و حجب ملازمه ای وجود ندارد(و.م.م۸۹۲)
۴۱) فرض پدر هرگز کمتر از یک ششم نمی شود.
۴۲) حاجب حرمانی = محرمیت از تمام ارث
۴۳) حاجب نقصانی = محرومیت از بعض ارث
۴۴) وارثانی که حاجب حرمانی (محرومیت ازتمام ارث) ندارند = پدر ،مادر ،پسر ، دختر ،زوج ، زوجه(۸۹۱)
۴۵) اثر مرگ اخوه در اثر غرق یا هدم = حاجب مادر نیستند باید حتما زنده باشند هرچند حمل باشند(م۸۹۲)
۴۶) توارث تنها مخصوص نکاح دائم است (م۹۴۰)
۴۷) زوج و زوجه با تمام طبقات ارث می برند.(م۹۱۳و۹۱۴و۹۳۸)
۴۸) هرکدام از ورثه که تنها وارث باشد همه ارث رامی برد.(م۹۴۹)
۴۹) وراث ابوینی وراث ابی را از ارث محروم می کنند.
۵۰) کلاله ابوینی +ابی+امی = کلاله ابی ارث نمی برد(م۹۲۶)
۵۱) اموال غایب مفقودالاثرتقسیم نمی شودمگربعدازثبوت فوت اوبا انقضای مدتی که عادتا چنین فردی زنده نمی ماند (م۸۷۲)

منبع : کانال @mahzarkhooneh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!