فهرست بستن

ارسال اسناد مالکیت دفترچه ایی پس ازمعاملات قطعی ازدفاتراسنادرسمی جهت تعویض باسند مالکیت تک برگی

کد۹۲۶_نظربه اینکه عملیات صدورسند مالکیت جدید تک برگ با استفاده ازبانک جامع املاک درواحدهای ثبتی اجرایی گردیده ،لذاتمامی واحدهای مذکور بایستی با برنامه ریزی وتلاش مضاعف باهدف تکمیل بانک جامع املاک زمینه حذف کامل اسناد مالکیت دفترچه ای وتبدیل ان به سند تک برگ رافراهم ومن بعد برای کلیه معاملات قطعی سند مالکیت جدید صادر گردد مقتضی است به دفاتراسناد رسمی ابلاغ نمایید درمعاملات املاک بعدازتنظیم سند قطعی ،سند مالکیت دفترچه ایی راجهت تعویض به واحدهای ثبتی ارسال نمایند واحدهای ثبتی مکلفند پس ازدریافت سند مالکیت وهزینه متعلقه ازمتقاضی وازطریق پست دررختیارمالک قراردهند بدیهی است درمواردی که مطابق گواهی کارشناس درج ابعاد ومساحت درسوابق وسند مالکیت امکان پذیرنیست یابه دلیل اشکالات دیگر امکان تعویض سند مالکیت مقدورنباشد با تایید موضوع توسط ریس ثبت سند مالکیت دفترچه ایی تارفع مشکل تحویل مالک می گردد معاونت محترم اموراملاک مدیران محترم کل استانها وروسای واحدهای ثبتی مسولیت نظارت برحسن اجرای بخشنامه راعهده دارخواهند بود

احمد تویسرکانی
معاون قوه قضاییه وریس
سازمان ثبت اسنادواملاک کشور

تعویض سند بعد از هر بار انتقال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!