فهرست بستن

لایحه قانونی تصفیه سردفتران و دفتریاران

لایحه قانونی تصفیه سردفتران و دفتریاران مصوب 1358

ماده  1- براي تصفيه سردفتران و دفترياران كشور هيأتي مركب از سه سردفتر و دو دفتريار اول به عنوان اعضاء اصلي و يك سردفتر و يك دفتريار‌اول به عنوان علي‌البدل به انتخاب وزير دادگستري تشكيل خواهد شد.
‌اعضاء منتخب حق امتناع از قبول عضويت يا انجام وظايف محوله ندارند و در غير اين صورت به دستور وزير دادگستري از شغل خود منفصل خواهند‌شد.

ماده 2- هيأت موظف است ظرف شش ماه نسبت به تصفيه سردفتران و دفترياران كشور از طريق انفصال دائم يا بازنشستگي آنان اقدام نمايد.
‌تصميم هيأت به اكثريت آراء مناط اعتبار است.

ماده 3 - سردفتران و دفترياراني كه به تشخيص هيأت منفصل يا بازنشسته مي‌شوند حق انتخاب جانشين ندارند. ليكن از مزاياي بيمه بازنشستگي‌طبق مقررات جاري استفاده خواهند كرد.

ماده 4 - هيأت تصفيه كليه وظايف قانوني هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران را نيز تا انجام انتخابات و تعيين هيأت مديره جديد انجام‌خواهند داد.

تبصره ذيل به لايحه قانوني تصفيه سردفتران و دفترياران مصوب 1358.6.8‌الحاق مي‌گردد.
‌تبصره ـ مهلت مندرج در ماده 2 لايحه قانون تصفيه سردفتران و دفترياران از تاريخ انقضاء به مدت شش ماه تمديد مي‌گردد.

 

لایحه قانونی الحاق دو تبصره به لایحه قانونی 58 در سال 59

‌تبصره‌هاي ذيل به لايحه قانوني تصفيه سردفتران و دفترياران مصوب 58.6.8 الحاق مي‌گردد.
‌تبصره 1 ـ مهلت مندرج در ماده 2 لايحه قانوني تصفيه سردفتران و دفترياران تا آخر سال 1359 تمديد مي‌گردد.
‌تبصره 2 ـ به منظور جلوگيري از تعطيل دفترخانه‌هايي كه سردفتر آن به موجب حكم هيأت تصفيه بازنشسته يا منفصل مي‌گردند، سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور مي‌تواند بدون رعايت ماده سه آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي، شخص واجد صلاحيت را برابر مقررات جاري به سر دفتري آن‌دفترخانه منصوب كند و در فاصله زماني بازنشستگي يا انفصال سردفتر بازنشسته يا منفصل تا انتصاب سردفتر جديد كفالت امور دفتر را موقتاً به دفتر‌يار واجد شرايط همان دفترخانه يا سردفتر يا دفتريار واجد شرط ديگري محول سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!