فهرست بستن

متمم تمدید مدت مالی است یا غیر مالی ؟

ردیف ۱۸-در مورد سوال دفتر اسناد رسمي شماره ۵ همدان بدين شرح (آيا تنظيم اقرار نامه هاي تمديد مدت اسناد بانكي كه مدت آنها سپري شد مشمول حق الثبت نسبت به مبلغ سندي كه تمديد مي شود مي باشد يا خير؟) بحث و تبادل نظر بعمل آمده و بشرح ذيل اظهار نظر گرديد:
با توجه به بند ۷۰ مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا مهر ماه ۶۵ چون در شرايط سند ثبت شده قبلي تغييري ايجاد نمي شود و وجهي رد و بدل نميگردد مشمول ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمي بوده و اقرار نامه تمديد مدت سند غيرمالي محسوب ميگردد. ( ۲۰۰۲/ ۶ / و – ر مورخ ۰۵/ ۰۷/ ۱۳۷۹)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!