فهرست بستن

گواهی حصر وراثت با اعتبار محدود ریالی

ردیف ۴۷ -در مورد نامه دفترخانه يك بيرجند بدين شرح (در گواهي هاي حصر وراثت كه بعضاً ميزان اعتبار آنها از مبلغ پنجاه هزار ريال تا دو ميليون ريال قيد گرديده و اكنون اعتبار گواهي هاي مذكور تا ميزان مبلغ ده ميليون ريال مي باشد آيا تنظيم سند موروثي باستناد گواهي هاي مذكور به چه صورت امكان پذير است؟) بشرح ذيل اظهار نظر گرديد:

نظر باينكه در گواهي هاي حصر وراثت كه بدون درج در روزنامه صادر ميگردد ميزان اعتبار كليه گواهي هاي مذكور تا ده ميليون ريال افزايش پيدا كرده لذا در مواردي كه مبلغ سند كمتر از ده ميليون ريال باشد تنظيم سند باستناد گواهي هاي حصر وراثت تا مبلغ مرقوم بلااشكال است.  ۴۳۵۷/ ۱۲ – و – ر    مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۸۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!