فهرست بستن

آئین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران ودفتر یاران

فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – اصلاحات بکار فته در این آئین نامه بشرح زیر است :
الف : حساب بیمه برای انجام امور زیر:
۱ – بیمه بازنشستگی ، از کارافتادگی ، بیمه عمر و حوادث ، سر دفتران و دفتریاران اسناد رسمی و مستمری ، مستمری بگیران .
۲ – امور رفاهی ودرمانی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان ومستمری بگیران حسابی به نام حساب بیمه توسط کانون در بانک ملی ایران افتتاح شده یا خواهد شد. کلیه وجوه حاصل از ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم. مصوب سال ۱۳۴۵ و ماده واحده مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۷ و ماده واحده ۲۸/۲/۱۳۷۳ که به بیمه سردفتران و دفتریاران تخصیص یافته به این حساب واریز شده یا خواهد شد.
ج – کانون : منظور از کانون ، کانون سردفتران و دفتریاران موضوع ماده ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ است .
د – منظور از دفتریار، دفتر یار اول است .

فصل دوم : تکالیف دفاتر اسناد رسمی
ماده ۲ – با توجه به بند یک ماده واحده مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی سردفتران دفاتر اسناد رسمی مکلفند ده درصد از حق التحریر دریافتی هر ماه را به حساب تعیین شده واریز نموده و فتوکپی فیش پرداختی را ضمن اعلام کتبی جمع حق التحریر ماخوذه همان ماه تا دهم ماه بعد به کانون ارسال دارند عدم انجام وظیفه مذکور تخلف انتظامی محسوب می گردد.

فصل سوم – حق بازنشستگی
ماده ۳ – حق بیمه بازنشستگی عبارت است از مبلغی که سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی پس از احراز شرایط بازنشستگی و بازنشسته شدن در حدود قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و این آئین نامه استحقاق دریافت آن را خواهند داشت .
تبصره ۱ – سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مکلفند حداقل شش ماه قبل از فرا رسیدن موعد بازنشستگی الزامی ، مراتب را جهت انجام مقدمات لازم کتبا” به سازمان ثبت اعلام نمایند.
تبصره ۲ – سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ضمن صدور حکم ، موضوع بازنشستگی یا استعفاء یا ازکارافتادگی یا انفصال دائم یا سلب صلاحیت واعلام فوت سردفتر یا دفتریار، مدت اشتغال آنان را نیز به کانون اعلام می نماید.
ضمنا” یک نسخه از حکم صادره به دارائی مربوطه فرستاده خواهد شد تا بدهی مسلم سردفتر یا دفتریاران را ظرف مدت سه ماه ضمن ارسال صورتمجلس رسیدگی به کانون ارسال و اعلام دارد.
تبصره ۲ – صورتجلسه رسیدگی به امور ملای اشخاص مذکور در تبصره ( ۲ ) با تعیین میزان بدهی مسلم آنان همراه به صورتمجلس تحویل و تحول ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کانون ارسال می گردد.
تبصره ۴ – صدور حکم برقراری حق بیمه بازنشستگی سردفتران ودفتر یاران همچنين مستمـري بازمـاندگان منوط است به پرداخت کلیه بدهیهای مسلم سردفترو دفتریار در دوران عملکرد که به مقتضای شغل و وظایف قانونی محوله بدهکار گردیه اند.
در صورت عدم اعلام بدهی ظرف مهلت مذکور در تبصره های فوق ، کانون نسبت به صدور ابلاغ برقراری حق بیمه بازنشستگی اقدام خواهد نمود. همچنين كانون موظف است قبل از ارائه مفاصا حساب هاي فوق ، معادل پنجاه درصد از مستمري بازماندگان را حداكثر تا يك سال به ورثه تحت تكفل سردفتر و يا دفتريار اول متوفي طبق مقررات پرداخت نمايد

ماده ۴ – سردفتران و دفتریارانی که به سن قانونی بازنشستگی می رسند الزاما” بازنشسته خواهند شد ولواینکه تحت تعقیب انتظامی یا کیفری و یا تحمل مجازات یا در حال تعلیق و یا انفصال موقت باشند.
تبصره ۱ – در مواردی که سردفتر و یا دفتر یار اول مستعفی یا برابر مقررات برکنار یا به حکم دادگاه به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم شده یا بشوند مشروط به اینکه سابقه اشتغال آنان ده سال و بیشتر باشد از نظر سابقه خدمت واستفاده از حق بیمه بازنشستگی نسبت به مدت اشتغال استحقاق دریافت حق بیمه بازنشستگی را از تاريخ 12/8/1381 دارند.
تبصره ۲ – چنانچه سابقه اشتغال سردفتران و دفتریاران موضوع تبصره ( ۱ ) کمتر از ده سال باشد،۲۵% از حق بیمه پرداختی دفترخانه تحت تصدی در مدت اشتغال هر یک محاسبه و مقطوعا” به سردفتر یا دفتریار پرداخت خواهد شد. پرداخت وجه موضوع این تبصره موکول به انجام تحویل و تحول وارائه مفاصا حساب مالی ومالیاتی است .
تبصره3 – سردفتر و يا دفتريار اول متقاضي انتقال سابقه خدمت پيشين خود به كانون سردفتران و دفترياران براي احتساب سن بازنشستگي ( موضوع ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/1365 مجلس شوراي اسلامي ) بدون امكان محاسبه و انتقال حق بيمه پرداختي از صندوق قبلي به صندوق بيمه و بازنشستگي كانون ، مي تواند از مزاياي حقوق بازنشستگي كانون به نسبت مدت سنوات حق بيمه پرداختي به صندوق كانون و فقط به منظور اعمال هر يك از مواد 10 يا 11 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 استفاده نمايد .

ماده ۵ – هرگاه سردفتر یا دفتریار علیل و یا به علت حادثه ای ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند بدون شرط سن از ادامه اشتغال معاف خواهد شد.
تشخیص این امور به عهده هیاتی متشکل از نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وکانون و سازمان پزشکی قانونی در مرکزخواهد بود، چنانچه سابقه خدمت سردفتر و یا دفتریار مذکور کمتر ازده سال باشد، حق بیمه بازنشستگی بر مبنای ده سال محاسبه و پرداخت می شود و چنانچه سابقه خدمت آنان بیش از ده سال و کمتر از۱۵ سال باشد ، حق بیمه بازنشستگی بر مبنای ۱۵ سال تمام محاسبه و پرداخت می شود و نسبت به بیش از۱۵ سال تمام ، طبق روال عادی و به نسبت مدت اشتغال محاسبه و پرداخت می گردد.
مدت اسارت آزادگان اعم از اينكه قبل از اسارت اشتغال داشته و يا بعد از اسارت شاغل گرديده ، به عنوان سابقه اشتغال تلقي مي گردد
تبصره – عائله تحت تکفل سردفتر و دفتریار موضوع این ماده و نیز عائله تحت تکفل سردفتر ودفتریار شاغلی که قبل از رسیدن به سوابق خدمتی فوق فوت شوند، از مزایای ان ماده استفاده خواهند کرد.
ماه ۶ – از اول سال ۱۳۸۱ به هر سردفتر بازنشسته در صورت ۳۰ سال سابقه خدمت و بیشتر ماهیانه دو میلیون و پانصد هزار ریال حق بیمه بازنشستگی پرداخت خواهد شد این مبلغ با توجه به موجودی حساب بیمه و افزایش هزینه زندگی هر سال با پیشنهاد کانون و تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور قابل تعدیل است .
تبصره ۱ – حق بیمه بازنشستگی ماهانه دفتر یار معادل ۸۰% ( هشتاد درصد ) حق بیمه بازنشستگی سردفتر مطابق این آئین نامه خواهد بود.
تبصره ۲ – توقیف حق بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران و مستمری بگیران سردفتران و دفتریاران متوفی در قبال مطالبات مسلم دولت یا محکومیت مدنی و یا عناوینی از این قبیل مطابق مقررات عمومی است .
ماده ۷ – سردفتران و دفتریارانی که بعد از تصویب قانون مالیاتهای مستقیم. مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ اشتغال داشته اند یا احراز شرایط مقرر در این آئین نامه از حق بیمه بازنشستگی استفاده خواهند کرد.
ماده ۸ – از تاریخ تصویب این آئین نامه حق بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران متوفی ( اعم از شاغل یا بازنشسته ) که مشمول دریافت حق مزبور برابر مقررات بوده اند به عائله تحت تکفل قانونی آنان ( فرزندان – همسر – پدر – مادر و نوادگانی که پدر و مادر آ;ن فوت شده وتحت تکفل سردفتر و دفتریار بوده اند ) به نسبت مدت اشتغال و به تساوی ، به عنوان مستمری پرداخت خواهدشد.
ماده ۹ – استحقاق ورثه سردفتر و دفتریار متوفی به دریافت مبالغ موضوع ماه فوق در مورد فرزندان ونوادگان ذکور تا زمانی است که به سن بیست ودو سال تمام خورشیدی نرسیده اند و یامشغول تحصیل در یکی از دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی رسمی هستند مشروط به اینکه سن آنان از ۲۷ سال تمام خورشیدی تجاوز نکرده باشد و همچنین در مورد پدر و مادر استحقاق دریافت این وجوه منوط است به اینکه تحت تکفل متوفی بوده باشند. استخدام هر یک از عائله تحت تکفل در هر یک از سازمانهای دولتی و یاموسسات عمومی موجب قطع مستمری او خواهد شد. فرزندان نوادگان اناث که درزمان حیات سردفتر و دفتر یار شوهر اختیار کرده و پس از مطلقه شدن و یا قوت شوهر محددا” تحت تکفل سردفتر و دفتریار قرار گرفته اند مشمول دریافت مستمری خواهد بود. دریافت حقوق بازنشستگی ومستمری از مراجع دولتی و غیر دولتی مانع استفاده از مستمری موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره ۱ – زوجه سردفتر یا دفتریار متوفی چنانچه شاغل یا باز نشسته مراجع دیگر نیز باشد مشمول دریافت مستمری موضوع این ماده می باشد.
تبصره ۲ – فرزندان و نیز نوادگان ذکور سردفتر یا دفتریاری که در زمان فوت آنان دچار عوارض روحی روانی و جسمی بوده و یا در زمان مستمری بگیری دچار این عوارض شوند نیز تا زمان افاقه مشمول دریافت مستمری خواهند بود.

ماده ۱۰ – کانون مکلف است از تاریخ ابلاغ این آئین نامه وضعیت کلیه سردفتران و دفتریاران مشمول و بازماندگان سردفتران ودفتر یاران متوفی را بر اساس مقررات این آئین نامه تطبیق داده وابلاغ جدید برقراری حق بیمه بازنشستگی و یا مستمری برای آنان صادروبه موقع اجراو بگذارند.
ماده ۱۱ – سردفتران و دفتریاران در سمتی که شاغل هستند طبق مقررات این آئین نامه بازنشسته خواهند شد مدت اشتغال در دفتر یاری اول برای سنوات بازنشستگی در سردفتری جزو سابقه خدمت آنان محسوب خواهد شد.
ماده ۱۲ – کانون موظف است براساس دستورالعملی که سازمان ثبت تهیه و تصویب خواهد کرد به دفتریارانی که به علت انفصال سردفتر و یا تعطیلی دفترخانه به هر علت بیکار می شوند حداکثر تا دوسال مبلغی متناسب با معیشت آنان به عنوان کمک هزینه ماهیانه ازمحل حساب بیمه پرداخت نماید.

فصل چهارم – امور مالی
ماده ۱۳ – کانون موظف است حساب پرداختی هر دفتر اسناد رسمی را بابت حق بیمه های پرداختی آن دفترخانه جداگانه نگاهداری نماید و برای نگاهداری حساب درآمد و مصارف بیمه بازنشستگی دفاتر لازمه را تنظیم کند و پرداختهائی که از این محل خواهد شد باید مستند به اسناد و مدارک مثبته باشد و اسناد و مدارک مربوطه را مرتبا” ضبط و بایگانی حسابها را به نحوی تنظیم نماید که در هر موقع قابل بررسی و رسیدگی باشد.
ماده ۱۴ – کانون مکلف است از محل حساب بیمه كليه سردفتران و دفترياران مشمول اين آئين نامه و عائله تحت تکفل آنها و نیز ورثه واجد شرایط سردفتران و دفتریاران متوفی را بیمه درمانی ( اصلی و تکمیلی ) نموده ودر صورت اقتضاء با تصویب رئیس سازمان ثبت نسبت به سایر بیمه های موضوع فراز یک بند الف ماده یک این آئین نامه اقدام نماید.
ماده ۱۵ – کانون مکلف است برای تامین خدمات مذکور در ماده فوق با شرکتهای بیمه و یا مراکز درمانی مجاز و پزشکان سراسر کشور قرارداد لازمه را تنظیم یا به طریق متقضی اقدام و هزینه آن رااز محل حساب فوق پرداخت نماید.
ماده ۱۶ – کانون مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه هر سال حق بیمه بازنشستگی بازنشستگان ومستمری بازماندگان وهزینه های درمانی و بیمه های تکمیلی ،بیمه عمر و حوادث را برای سال آینده پیش بینی و تعیین و تنظیم و ضمن بودجه سالانه به سازمان ثبت ارسال نماید رئیس سازمان ثبت در صورت بلااشکال بودن حداکثر تا پایان سال آن را تصوب و جهت اجراء ابلاغ خواهد نمود.
ماده ۱۷ – رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور برای اداره محاسبات دریافت و پرداخت وجوه بیمه بازنشستگی و نظارت مستمر بر عملیات حساب بیمه ، شخص مطلعی را بعنوان مدیر داخلی برای مدت دو سال منصوب تا تحت نظر هیات مدیره کانون انجام وظیفه نماید. انتخاب مجدد و تغییر او در مت مذکور بلااشکال است . مدیر منتخب مکلف است گزارش سالانه عملیات را که به تایید یک موسسه حسابرسی رسمی رسیده باشد حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به رئیس سازمان ثبتاسناد واملاک کشور تسلیم نماید.
حق الزحمه مدیر منتخب داخلی توسط هیات مدیره کانون تعیین و پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۸ – با تصویب این آئین نامه ، آئین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی. مصوب ۲۴/۹/۳۷۳ و اصلاحیه های بعدی آن و سایر مقررات مغایر ملغی می گردد.

1 Comment

  1. غلامرضا

    ای کاش سابقه خدمت سربازی هم مثل تمام سازمانها در سنوات خدمتی محاسبه میشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!