فهرست بستن

استملاک اتباع بیگانه

‌آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران

‌آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران
1374.09.19 - .13235ت13996ه - 1374.11.03 - 206
&‌اتباع خارجه - بانکی و پولی - ثبت اسناد و املاک - دفاتر اسناد رسمی - دفاع ملی
و امنیت - مدنی
&‌وزارت امور خارجه
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1374.9.19 بنا به پیشنهاد شماره 713.2058 مورخ 1373.2.12 وزارت امور خارجه و به استناد بند (17) ماده (2) قانون‌وظایف وزارت امور خارجه - مصوب 1364.1.20 - آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران را به‌شرح زیر تصویب نمود:
[z]"‌آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران" ‌
ماده 1 - اتباع خارجی که بدون داشتن پروانه اقامت دایمی به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی مسافرتهای منظم فصلی در سنوات متعدد و متوالی به ایران‌می‌نمایند هر گاه بخواهند در ایران محلی را برای سکونت شخصی
خریداری نمایند باید تقاضای خود را در اظهارنامه‌ای در بر دارنده مشخصات زیر و مدارک و‌اسناد مربوط از طریق یکی از نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خراج از کشور و یا استانداری محل وقوع ملک به همراه مدارک و‌اسناد مربوط به وزارت امور خارجه تقدیم دارند.
اظهارنامه یاد شده باید دارای مشخصات زیر باشد:
‌الف) نام و نام خانوادگی و شغل متقاضی
ب) تابعیت فعلی و تابعیت اصلی (‌در صورت تغییر تابعیت)
ج) سن، وضعیت، تأهل، تابعیت فعلی همسر متقاضی و تابعیت وی قبل از ازدواج و در صورت
داشتن اولاد تعداد، جنسیت و سن هر یک
‌د) محل اقامت دایمی متقاضی.
‌تبصره 1 - مدارک مورد نیاز شامل تصویر اسناد مالکیت و نشانی محل وقوعی ملک و تصویر اوراق گذرنامه متقاضی است. مراجع یاد شده در بالا مکلفند پس از‌دریافت تقاضا و اسناد و مدارک مربوط و بررسی، آنها را به وزارت امور خارجه ارسال کنند. گواهی برابری تصویر مدارک و اسناد مزبور با اصل آنها به عهده‌مراجع یاد شده در ماده (1)
می‌باشد.
‌تبصره 2 - وزارت امور خارجه پس از کسب نظر از مراجع مربوط (‌وزارت کشور و وزارت اطلاعات) موضوع را مورد بررسی قرارداده و در خصوص قبولی یا رد‌تقاضا بنا به مقتضیات سیاسی اعلام نظر نموده و در صورت موافقت تقاضا را به منظور تصمیم‌گیری به هیأت وزیران، ارایه خواهد نمود.
‌ماده 2 - محل وقوع ملک مورد تقاضا نبایستی در نقاطی که استملاک خارجیان محدود و یا ممنوع اعلام شده، واقع شود.
‌تبصره: وزارت کشور با همکاری وزارت اطلاعات و مراجع نظامی و انتظامی کشور، فهرست نقاط ممنوع و یا محدود از نظر استملاک اتباع خارجی را تهیه و به‌وزارت امور خارجه و استانداریهای اعلام خواهد کرد.
‌ماده 3 - متقاضیان مکلفند ثمن معامله را به صورت ریالی از طریق انتقال یا فروش ارز از یکی از بانکهای مجاز تحصیل و به فروشنده بپردازند. دفاتر اسناد رسمی‌موظفند هنگام انجام معامله گواهی بانک مجاز را از خریدار مطالبه و مراتب را با ذکر مشخصات در سند قید کنند.
‌ماده 4 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از انتقال قطعی ملک به متقاضی، مشخصات مالک و ملک مورد معامله را در دفتر مخصوص، ثبت و جریان امر‌را جهت درج در دفتر خاص به وزارت امور خارجه اعلام می‌دارد.
‌ماده 5 - ثبت ملک به نام ورثه متقاضی در دفتر املاک منوط به رعایت مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.
‌ماده 6 - در صورت عدم مراجعه ورثه ظرف دو سال از زمان فوت مالک یا امتناع ورثه ایشان از انجام موارد مقرر در این آیین‌نامه، ملک مورد نظر توسط وزارت‌امور اقتصادی و دارایی با رعایت کلیه مقررات مربوط به مزایده بیع شرطی، از طریق مزایده، به فروش خواهد رسید و وجه حاصل از آن پس از کسر هزینه‌ها،‌مالیات و عوارض قانونی در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل نگهداری و سپس به ورثه یاد شده پرداخت خواهد شد.
هر گاه ملک مزبور از طریق مزایده به‌فروش نرود وزارت یاد ده مراتب را یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می‌نماید و پس از انقضای شصت روز از تاریخ درج آگهی مزبور،‌ملک را به بالاترین قیمت پیشنهادی خواهد فروخت و وجه آن را به نحو یاد شده در این ماده به ورثه پرداخت خواهد کرد.
‌ماده 7 - کلیه مقررات مغایر با این آیین‌نامه لغو می‌شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

آئين نامه استملاك اتباع خارجه

ماده ۱- اتباع خارجه که در ایران میخواهند ملکی برای محل سکونت یا صنعت یا مسکن خود استملاک نمایند بایاد اظهارنامه ای مشتمل بر مشخصات زیر باداره ثبت محل وقوع آن ملک بردهند تابرای تحصیل اجازه باداره کل ثبت فرستاده شود۰
الف - نام ونام خانوادگی
ب - تابعیت فعلی و در صورت تغییر تابعیت اصلی
ج - سن ، تاهل و هرگاه تقاضا کننده مرد باشد تابعیت زن او قبل از ازدواج و در صورت داشتناولاد جنسیت - سن و تعداد آنها۰
د- تاریخ ورود بایران - مدت اقامت - نقاط مختلفی که درآنجاها سکونت داشته یا تعیین شغل قبلی و شغل فعلی
ه- محل اقامت دائمی
و- منظور از مالکیت که برای سکونت - صنعت و یا محل کسب میباشد۰
ز- نوع و مشخصات و مساحت و شماره پلاک و ثبت و محل وقوع ملک
ح - تقاضا کننده در تقاضای خود تعهد مینماید که هرگاه بخواهد محل اقامت دائمی خود را بخارج از ایران انتقال دهد باید ملک مورد تقاضای استملاک را حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ خروج ازایران بیکی از اتباع ایران یا خارجیانیکه طبق مقررات اجاره استملاک تحصیل نموده اند انتقال دهد والا اداره ثبت مربوطه با اجازه اداره کل ثبت ملک را طبق مقررات مربوطه بمزایده املاک بیع شرطی از طریق مزایده بفروش رسانیده و جه آنرا پس از وضع هزینه ها و عوارض قانونی بمالک خواهد پرداخت و هرگاه در مزایده خریداری پیدا نشد اداره کل ثبت مراتب را یکمرتبه در روزنامه رسمی کشور اعلام نموده و پس از انقضای مدت شصت روز از تاریخ اعلام ملک بهر قیمتی که خریدار داشته باشد بفروش رسانده وجه آنرا بشرح مذکور در فوق بمالک خواهد پرداخت ۰
تبصره - ثبت ملک بنام ورثه متقضای در دفتر املاک منوط به رعایت مقررات این آئین نامه و سپردن تعهد مذکور در بند(ح ) میباشد۰
ط - تعیین اینکه متقاضی و یا افراد خانواده او از اولاد و عیال و پدر ومادر که تحت تکفل وی هستند و با وی در یک محل سکونت و یا در کسب و صنعت شرکت دارند ملک دیگری در ایران غیراز آنچه که مورد تقاضا است دارا میباشند یا نه و یا گر ملک دیگری دارند نوع ومشخصات و محل آن باید تعیین شود۰
ی - گواهی نامه اداره مربوطه دائر بر نداشتن پیشینه کیفری که متضمن محرومیت از جمیع یا بعضی حقوق اجتماعی باشد۰
ح - رونوشت پروانه اقام دائم که عکس متقاضی در آن الصاق و گواهی شده باشد۰
ماده دوم - در مواردیکه تقاضا از طرف شرکت یا سایر موسسات خارجی مجاز داده میشود اظهارنامه باید دارای مشخصات زیر باشد۰
الف - تابعیت - نوع شرکت یا موسسه - تاریخ تاسیس - میران سرمایه - نوع عملیاتی که در ایران مینمایدو منظوری که ازاستملاک دارد۰
ب - طبق قانون دولت متبوع خود شرکت یا موسسه شخصیت حقوقی داشته و در ایران نیز به ثبت رسیده باشد۰
ج - تعیین اینکه شرکت یا موسسه غیر از ملک مورد تقاضا درایران دارای ملک دیگری هست یا خیر۰
د- مساحت ملک مورد تقاضا- مشخصات - نوع و شماره پلاک ثبت و محل وقوع آن ۰
ه - شرکت یا موسسه مجاز خارجی باید طبق مقررات بند(ح )ماده ۱ تعهد بسپارد۰
ماده سوم - موافقت با تقاضای استملاک که طبق مقررات بالا تنظیم شده باشد منوط به رعایت مراتب زیر میباشد۰
الف : تقاضا مخالف با مقررات عهدی دولت ایران نباشد۰
ب - تقاضا مخالف قوانین ایران و انتظامات عمومی کشورنباشد۰
ج - در کشور متبوع متقاضی اتباع و شرکتها وموسسات ایرانی هم حق استملاک داشته و بتوانند لااقل همان مقدار ملک را عملا" تحصیل نمایند۰
د- مساحت ملک مورد تقاضا متناسب با تعداد خانواده ووضعیت اجتماعی و متالی و یا نوع کسب و صنعت ومنظوری که برای آن تقضاای استملاک شده است باشد۰
ه - محل وقوع ملک مورد تقاضا در مناطق مرزی یا نقاطی که استملاک خارجیان بر طبق مقررات محدود یا ممنوع گردیده نباشد۰
و- در مواردیکه استملاک برای محل کار وکسب باشد باید طبق مقررات و قوانین ایران مباشرت به آن شغل مجاز بوده و در صورت لزوم پروانه اشتغال به آن شغل قبلا" تحصیل شده باشد۰
ماده ۴- اداره کل ثبت پس از رسیدگی به درخواست استملاک که با ارسال رونوشت درخواست و ضمائم آن نظریه خود را بوزارت امور خارجه اعلام و وزارتخانه مزبور هم نسبت به رد یا قبول تقاضا اظهارنظر نموده و در صورت لزوم از مقام نخست وزیری کسب اجازه کرده و نتیجه را بعدا" باداره کل ثبت اعلام خواهد داشت ۰
ماده ۵- تقاضای استملاک برای محل سفارتخانه ها با کنسولگریها یا موسسات وابسته بسفارتها باید از مجرای سیاسی بعمل آمده و موافقت با آن منوط باین خواهد بود که در کشور متبوع متقاضی نسبت بتقاضای مشابه دولت شاهنشاهی معامله متقابله بشود و درهر حال اخذ تصمیم با هیئت وزیران بوده و در صورت قبول درخواست مراتب را وزارت امور خارجه باداره کل ثبت اعلام خواهد شد۰
ماده ۶- در اداره کل ثبت دفتر مخصوصی برای ثبت صورت املاکی که با تحصیل اجازه طبق مقررات موضوعه باتباع با شرکتها وموسسات مجاز خارجی منتقل شده است تهیه میشود که نام و نام خانوادگی متقاضی ومشخصات ملک در آن قید شده و سپس جریان بوزارت امور خارجه اعلا میگردد تا در دفتر مخصوصی که در آن وزارتخانه برای اینکار تهیه خواهد شد مراتب را به ثبت برساند۰
از طرف نخست وزیر

 

1328/00/00 :تاريخ تصويب

منبع : سایت معاونت آموزش دادگستری تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *