فهرست بستن

آیين ‌نامه‌ اصلاحی ماده‌ 61 قانون‌ دفاتر اسناد رسمی و کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ مصوب‌ تيرماه‌ 1354

2320791 ـ 27 2 1379

ماده‌ 1 ـ پنج‌ ماه‌ قبل‌ از پایان‌ هر دوره‌ کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران ‌، ریيس‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور تاريخ‌ انقضای آن‌ دوره‌ را به‌ ریيس‌ قوه ‌قضایيه‌ اعلام‌ مینمايد و ریيس‌ قوه‌ قضایيه‌ هیات‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ کانون‌ را تعيين‌ خواهد کرد.

تبصره‌ ـ هیات‌ مديره‌ کانون‌ موظف‌ است‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از انقضا هر دوره‌ مراتب‌ را جهت‌ اجرای اين‌ ماده‌ به‌ ریيس‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور اعلام‌ نمايد.

ماده‌ 2 ـ هیات‌ نظارت‌ در استان‌ تهران‌ مرکب‌ از دو نفر از قضات‌ عالی رتبه‌ و دو نفر از معاونين‌ یا مديران‌ کل‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور و دو نفر سردفتر و يک‌ نفر دفتریار شاغل‌ که‌ بيش‌ از ده‌ سال‌ سابقه‌ سردفتری و دفتریاری داشته‌ باشد و در ساير استان‌ ها افراد مذکور از قضات‌ و کارکنان‌ عالیرتبه ‌اداره‌ کل‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ و سردفتران‌ و دفتریاران‌ همان‌ استان‌ با انتخاب‌ ریيس‌ قوه‌ قضایيه‌ تشکيل‌ خواهد شد.

تبصره‌ ـ چنانچه‌ در مرکز استانی برای اين‌ منظور سردفتر و دفتریار با سابقه‌ بيش‌ از ده‌ سال‌ به‌ حد لازم‌ وجود نداشته‌ باشد سابقه‌ بيش‌ از پنج‌ سال‌ کافی خواهد بود.

ماده‌ 3 ـ سردفتران‌ و دفتریارانی که‌ به‌ عضويت‌ هیات‌ نظارت‌ تعيين‌ میشوند حق‌ انتخاب‌ شدن‌ در هیات‌ مديره‌ را ندارند و همچنين‌ اعضای هیات‌ مديره‌ وقت‌ کانون‌ نيز اعم‌ از اصلی و علی البدل‌ به‌ عضويت‌ هیات‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ تعيين‌ نخواهند شد.

ماده‌ 4 ـ اعضای هیات‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ بايد بلافاصله‌ جهت‌ فراهم‌ نمودن‌ مقدمات‌ انتخابات‌ در محل‌ کانون‌ تشکيل‌ جلسه‌ داده‌ و از میان‌ خود يک ‌نفر را به‌ عنوان‌ ریيس‌ و يک‌ نفر را به‌ عنوان‌ نايب‌ ریيس‌ و يک‌ نفر را به‌ عنوان‌ دبير انتخاب‌ مینمايند و طی اطلاعيه‌ای در يکی از روزنامه‌های کثيرالانتشار تهران‌ یا يکی از روزنامه‌های محلی (مرکز استان‌) و یا به‌ طريقی ديگر که‌ هیات‌ مقتضی تشخيص‌ دهد از سردفتران‌ و دفتریارانی که‌ خود را واجد شرايط‌ عضويت‌ در هیات‌ مديره‌ کانون‌ میدانند اعلام‌ مینمايد که‌ ظرف‌ مدت‌ يک‌ هفته‌ از تاريخ‌ تعيين‌ شده‌ در اطلاعيه‌ نامزدی خود را کتبا به‌ دفترهیات‌ اعلام‌ دارند. پس‌ از انقضای اين‌ مدت‌ هیات‌ نظارت‌ در حداقل‌ زمان‌ ممکن‌ صورت‌ اسامی داوطلبان‌ واجد شرايط‌ عضويت‌ و تاريخ‌ و ساعت ‌شروع‌ و ختم‌ و محل‌ اخذ رای را تعيين‌ و مراتب‌ را به‌ طريق‌ فوق‌ به‌ اطلاع‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ حوزه‌ انتخابيه‌ خواهد رساند.

ماده‌ 5 ـ سردفتران‌ و دفتریارانی که‌ نامزدی خود را برای عضويت‌ در هیات‌ مديره‌ کانون‌ اعلام‌ مینمايند بايد دارای شرايط‌ زير باشند

الف‌ ـ اشتغال‌ به‌ شغل‌ سردفتری و دفتریاری.

ب‌ ـ حداقل‌ ده‌ سال‌ سابقه‌ سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری و یا کفالت‌ و قضاوت‌.

ج‌ ـ اعتقاد و التزام‌ عملی به‌ احکام‌ و مبانی دين‌ مقدس‌ اسلام‌.

د ـ اعتقاد و تعهد به‌ نظام‌ جمهوری اسلامی ايران‌، ولايت‌ فقيه‌ و قانون‌ اساسی.

ه ـ نداشتن‌ پيشينه‌ و محکوميت‌ موثر کيفری.

و ـ نداشتن‌ محکوميت‌ انتظامی از درجه‌ 3 به‌ بالا در پنج‌ سال‌ اخير خدمت‌ خود.

ز ـ داشتن‌ حسن‌ شهرت‌.

ح‌ ـ عدم‌ وابستگی به‌ رژيم‌ منحوس‌ پهلوی و تحکيم‌ پايه‌ های رژيم‌ طاغوت‌.

ط‌ ـ عدم‌ عضويت‌ و هواداری از گروهک ‌های غيرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی.

ی ـ عدم‌ اعتیاد به‌ مواد مخدر.

تبصره‌ ـ احراز شرایط‌ مذکور با هیات‌ نظارت‌ است‌. در صورت‌ اختلاف‌ اعضای هیات‌ رای اکثريت‌ مناط‌ اعتبار است‌.

ماده‌ 6 ـ هیات‌ مديره‌ وقت‌ کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ موظف‌ است‌ هزينه‌ و وسايل‌ و امکاناتی که‌ جهت‌ انجام‌ و اجرای انتخابات‌ لازم‌ است‌ در اختیار هیات‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ قرار دهد.

ماده‌ 7 ـ هیات‌ نظارت‌ علاوه‌ بر نصب‌ اسامی نامزدهای واجد شرايط‌ در محل‌ مناسب‌ صورت‌ کامل‌ اسامی سردفتران‌ و دفتریاران‌ شاغل‌ حوزه‌ انتخابيه ‌را تهيه‌ و در محل‌ اخذ آرا در دسترس‌ شرکت‌ کنندگان‌ قرار داده‌ تا هر رای دهنده‌ مقابل‌ اسم‌ خود را به‌ نشانه‌ شرکت‌ در انتخابات‌ کانون‌ امضا نمايد.

ماده‌ 8 ـ هرگونه‌ آگهی و آثار تبليغاتی بايد قبل‌ از شروع‌ اخذ رای از محل‌ شعبه‌ اخذ رای توسط‌ هیات‌ نظارت‌ محو گردد.

ماده‌ 9 ـ اخذ آرا در يک‌ روز و در مدتی که‌ کمتر از هفت‌ ساعت‌ نباشد در محل‌ کانون‌ یا هر محلی که‌ توسط‌ هیات‌ نظارت‌ تعيين‌ شده‌ انجام‌ میشود  وهیات‌ نظارت‌ موظف‌ است‌ پس‌ از اخذ آرا و خاتمه‌ رای گيری بلافاصله‌ شروع‌ به‌ شمارش‌ و قرایت‌ آرا نموده‌ و بعد از قرایت‌ هر رای آن‌ را با مهر قرایت‌ شده‌ مشخص‌ و در پایان‌ نتيجه‌ آرا قرایت‌ شده‌ را صورت‌ جلسه‌ نمايند.

تبصره‌ ـ هرگاه‌ شمارش‌ همه‌ آرا در روز اخذ رای ميسر نباشد هیات‌ نظارت‌ پس‌ از شمارش‌ باقی مانده‌ آرا صندوق‌ محتوی آرا را لاک‌ و مهر نموده‌ وروز بعد بقيه‌ آرا مذکور را به‌ کيفيت‌ مقرر در ماده‌ فوق‌ قرایت‌ مینمايد.

ماده‌ 10 ـ کليه‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ شاغل‌ در هر استان‌ که‌ کانون‌ آن‌ تشکيل‌ شده‌ فقط‌ برای کانون‌ همان‌ استان‌ حق‌ رای خواهند داشت‌ و انتخاب ‌کنندگان ‌حق‌ تعيين‌ وکيل‌ یا نماينده‌ جهت‌ دادن‌ رای ندارند.

ماده‌ 11 ـ پس‌ از پایان‌ قرایت‌ آرا و اعلام‌ حایزين‌ اکثريت‌ در محل‌ اخذ رای چنانچه‌ نسبت‌ به‌ انتخابات‌ معترضی باشد بايستی اعتراض‌ خود را ظرف‌ سه ‌روز از تاريخ‌ اعلام‌ حایزين‌ اکثريت‌ به‌ دفتر هیات‌ نظارت‌ تسليم‌ نمايد و هیات‌ نظارت‌ ظرف‌ يک‌ هفته‌ نسبت‌ به‌ اعتراضات‌ رسيدگی و نظر خود را اعلام‌مینمايد.

ماده‌ 12 ـ در صورتی که‌ هیات‌ نظارت‌ بر ابطال‌ انتخابات‌ نظر بدهد، ریيس‌ قوه‌ قضایيه‌ هیات‌ نظارت‌ ديگری تعيين‌ و انتخابات‌ تجديد خواهد شد.

ماده‌ 13 ـ در صورت‌ عدم‌ وصول‌ اعتراض‌ و یا رد اعتراض ‌، هیات‌ نظارت‌ صورت‌ حایزين‌ اکثريت‌ را به‌ ترتيب‌ آرا و با قيد تعداد آرا آنها تهيه‌ و به‌سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور ارسال‌ میدارد تا طبق‌ ماده‌ 63 قانون‌ دفاتر اسناد رسمی و کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ اعضای اصلی و علی البدل ‌انتخاب‌ شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!