فهرست بستن

دسته: اتباع بیگانه و سند تنظیمی خارجی

بلاوجهه بودن تنظیم اسناد اتباع بیگانه با كارت اقامت (بدون گذرنامه)

بلاوجهه بودن تنظیم اسناد اتباع بیگانه با كارت اقامت (بدون گذرنامه) ردیف۳۴ – در خصوص سوال دفترخانه ۲۰ نيشابور بدين شرح( در تنظيم اسناد مربوط…

error: Content is protected !!